ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

10,9 εκατ. ευρώ σε 159 γεωργικές επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο, που εντάσσονται στο πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020

 

Στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου αναρτήθηκε ο πίνακας των 159 γεωργικών επιχειρήσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσονται στις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, συνολικής χρηματοδότησης ύψους 10.891.064,27 ευρώ, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 εντάσσονται 151 επιλέξιμες αγροτικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 10.597.516,37 ευρώ. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 εντάσσονται 8 επιλέξιμες αγροτικές επιχειρήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 293.547,90 ευρώ.

Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέλθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και στο «Έντυπο

Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Οι πίνακες των δικαιούχων θα αναρτηθούν στο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ, στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση του πίνακα θα αποσταλεί επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στο ΠΣΚΕ ο υποψήφιος και ο συντάκτης της αίτησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

Η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων διαμορφώνεται έως τις 200.000 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει και τις 500.000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων διαμορφωνεται έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ