ΔΙΑΦΟΡΑ

9 εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους όρισε ο δήμαρχος Ρόδου

Εννέα εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για διάφορους τομείς και δραστηριότητες του δήμου, όρισε σήμερα, με απόφασή του ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι που ορίστηκαν και οι αρμοδιότητές τους, είναι οι εξής:

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Έχοντας υπόψη:

01. Τις διατάξεις του Άρθρου 58, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
02. Τις διατάξεις του Άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
03. Τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) ως τροποποιηθείσες ισχύουν.
04. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011).
05. Το από 23/08/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων και Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ροδίων.
06. Την με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά 02/06 την 01η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτικής θητείας 2019-2023.
07. Τις αποφάσεις του Δημάρχου Ρόδου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ρόδου.
08. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω τομέων και δράσεων του Δήμου:
Α.1. Τον Βασίλειο Παπαοικονόμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 18).
Α.2. Τον Παναγιώτη Σταμάτη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με ευθύνη τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Ο Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών, για την υλοποίηση των εργασιών, που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των σχολικών δομών και των δομών προσχολικής αγωγής.
Α.3. Τον Κωνσταντίνο Καρίκη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 19). Ο σύμβουλος συνεργάζεται με τους κατά τόπον Αρμόδιους Αντιδημάρχους, για την συντήρηση πρασίνου στην επικράτειά τους, τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες καθώς και την άσκηση δημοτικών
03/06

Α.4. Την Ευδοκία (Κική) Πάττα-Αποστολίδη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ, με ευθύνη την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε δράσης του Δήμου, που αφορά στην ανάπτυξη και προαγωγή οικολογικής συνείδησης, στην επικράτειά του, καθώς και την συμμετοχή του Δήμου σε επιστημονικές συναντήσεις, για το σκοπό αυτό όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία, ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος μεριμνά, για την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, όπως αποτυπώνεται στο Άρθρο 14, του Ο.Ε.Υ., και την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων της υπηρεσίας και των διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται από τις μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα.
Καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης κάθε δράσης ή προγράμματος που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων και στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου (άρθρο 28, περ. 16.1., Αρμοδιότητες τομέα Πολιτικών Ισότητας, των Φύλων του ΟΕΥ).
Α.5. Τον Ηλία Πετρίδη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με ευθύνη την εποπτεία, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, πλην των συμβάσεων συμφωνητικών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Ο Σύμβουλος συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων, που εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη. Συντονίζει την κατανομή του εξοπλισμού και των οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους, στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας, δυναμικού και εξοπλισμού, στις αποκεντρωμένες ενότητες. Μεριμνά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου, των οχημάτων και μηχανημάτων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Α.6. Τον Αναστάσιο Σπανό Παπαγιάννη Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, ο οποίος:  εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα, για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη, σε συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της έδρας, και τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.  συνεργάζεται αρμονικά με την Τοπική Κοινότητα Ρόδου.  συνεργάζεται με όλους του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, για την έγκαιρη επιχειρησιακή τους δράση, στην εδαφική επικράτεια της δημοτικής ενότητας Ρόδου.

παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στην εδαφική επικράτεια της δημοτικής ενότητας Ρόδου, καθοδηγώντας την αρμόδια υπηρεσία και τον υπηρεσιακό Αντιδήμαρχο, ή Εντεταλμένο σύμβουλο, για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.
μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα, σε αρμονική συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς Θεματικούς Αντιδημάρχους.
Α.7. Τον Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Άρθρο 13, του ΟΕΥ), και ειδικότερα του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. και Πληροφοριακών Συστημάτων, και του Τμήμα Γεωπληροφορικής – ΚΟ.Σ.Ε., καθώς επίσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας–Διαύγειας (Άρθρο 07, του ΟΕΥ).
Α.8. Τον Σάββα Καραταπάνη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας όπως ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 28 παρ. 16.4) καθώς και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, αρμόδιο για τη
Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων, στην επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, και των υπηρεσιών που εδρεύουν στην Δ.Ε. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος υπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα και αποφάσεις, που απαιτούν υπογραφή αιρετού προϊσταμένου, και εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες, της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, κατά τις οργανικές διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία, πλην των συμβάσεων συμφωνητικών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια των δημοτικών ενοτήτων
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
Εποπτεύει το προσωπικό, που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους  Εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού, στην εν λόγω δημοτική ενότητα, για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη  Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  Εξουσιοδοτείται ως αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ως Ληξιάρχου, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.
Α.9. Τον Αθανάσιο Βυρίνη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τουρισμού & Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή, όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο 16 του ΟΕΥ), και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης, για το σκοπό αυτό, και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων, του Δήμου Ρόδου, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους, και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.
την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή, όλων των αποφάσεων και εγγράφων, για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών, του Δήμου Ρόδου, καθώς και την εφαρμογή όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη Δημόσια και Διεθνή Προβολή του.
Β. Εξουσιοδοτούνται οι ορισμένοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων, και όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Αντιδημάρχων.

Η παρούσα απόφαση κατισχύει όλων των έως σήμερα ισχυουσών Αποφάσεων Δημάρχου, περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων, και ισχύει έως ανακλήσεώς της, με μεταγενέστερη απόφαση.
Δημοσιεύεται μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Δωδεκανήσου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στην Διαύγεια.
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ