ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εισηγήσεων για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού

 

Κατόπιν δύο ετών προετοιμασίας, με συναντήσεις και διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα κυρίως στην Αθήνα και στη Ρόδο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δημοσιοποιεί την πρόσκληση α-ποστολής εισηγήσεων για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, που θα λάβει χώρα στη Ρόδο στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς.

Η θεματολογία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ενώ δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν οι Αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες του Τουρισμού της χώρας μας. Σε θεσμικό επίπε-δο, ο ΣΑΔ έχτιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα υψηλού επιπέδου επιστημονικές συνεργασίες, τόσο με την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, όσο και με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), γεγονός που αποτυπώνεται στη σύνθεση και στο κείμενο που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή.

Η Ο.Ε.Ε. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ κ Δημήτρη Ξυνομιλάκη, τον Α-ντιπρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) κ Φιντικάκη Νίκο, την Πρόεδρο του ελ-ληνικού τμήματος της UIA και καθηγήτρια του ΑΠΘ κ Βαβύλη Φανή, τον επισκέπτη Καθηγητή Politecnico di Milano κ Κτενά Νίκο, ενώ ο ΣΑΔ εκπροσωπείται στην Επιτροπή δια του Μεταδι-δάκτωρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του ΕΟΤ Δωδεκανήσου κ Αγαπητό Ξάνθη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση:

«Το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 24 -25 Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς.

Σκοπός των Συνεδρίων “Αρχιτεκτονική και Τουρισμός“ είναι να αναπτυχθεί ένας ουσια-στικός διάλογος στο θέμα Αρχιτεκτονική και Τουρισμός, ενώ στόχος είναι η εδραίωση Διεθνών Συνεδρίων που θα αποτελούν ισχυρό θεσμό στην Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες διε-θνώς. Τα συνέδρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν ώστε να γίνονται γνωστές οι νέες τάσεις αλλά και να αναδεικνύεται παράλ-ληλα η πορεία αυτής της δημιουργικής σύνθεσης σε ένα τόπο που έχει ως βασικό του πυρήνα τον τουρισμό. Στο φετινό Συνέδριο θα υπάρξουν νέες θεματολογίες όπως η σχέση των φυσι-κών πόρων και των ενεργειακών πηγών και η επιδρασή τους σε έναν τόπο, καθώς και οι μετα-βολές σε χωροταξικούς – πολεοδομικούς σχεδιασμούς διαχρονικά.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Ελ-ληνικό Τμήμα της UIA (Διεθνης ‘Ενωση Αρχιτεκτόνων) προσκαλούν τους Αρχιτέκτονες και τους επαγγελματίες του Τουρισμού που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως Εισηγητές στο 4ο Συ-νέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, να αποστείλουν εκτεταμένες περιλήψεις των εισηγήσε-ών τους. Η ουσιαστική αυτή θεσμική συνεργασία μεταξύ των συνδιοργανωτών δίνει τη δυνα-τότητα σε κάθε Έλληνα Αρχιτέκτονα και επαγγελματία του Τουρισμού να καταθέσει και να

δημοσιοποιήσει τις προτάσεις, την έρευνα, το όραμα για τα θέματα που διαπραγματεύεται το Συνέδριο.

Η θεματολογία του συνεδρίου είναι η παρακάτω:

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

3. ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ – ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ (ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Η΄ ΜΗ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

4. ΣΧΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Οι εισηγήσεις που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή και όσες επιλεγούν, θα παρουσιαστούν στο 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού. Δι-καίωμα αποστολής εισηγήσεων (εκτεταμένων περιλήψεων) έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Έλληνες Αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες του Τουρισμού.

Προθεσμία υποβολής των εισηγήσεων ορίζεται η Δευτέρα 18/05/2020, ενώ η Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα προκρίνει τις τελικές εισηγήσεις έως τις 20/05/2020. Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις), έκτασης έως 1000 λέξεων θα πρέπει να αποσταλούν στο email sunedrio.rodos@gmail.com μέχρι τις 18/05/2020. Ο χρόνος παρουσίασης της εισήγησης δεν θα υπερβαίνει τα 12 λεπτά.

Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι (πέραν των εισηγητών που θα επιλεχθούν από την Επι-τροπή) αναγνωρισμένοι Αρχιτέκτονες από όλον τον κόσμο. Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού απευθύνονται σε όλον τον Τεχνικό Κλάδο, Μηχανικούς και μη, σε όλους του επαγ-γελματίες του Τουρισμού, καθώς και σε ολόκληρη την κοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

1. Ξυνομιλάκης Δημήτρης, Προέδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

2. Φιντικάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος UIA Region II (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων),

3. Βαβύλη Φανή, Καθηγήτρια ΑΠΘ, πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA

4. Ξάνθης Αγαπητός, Μεταδιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΕΟΤ Δωδ/σου

5. Κτενάς Νίκος, Επισκέπτης Καθηγητής Politecnico di Milano

Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχι-τεκτόνων Δωδεκανήσου. Τα τελευταία χρόνια συνδιοργανωτές των Συνεδρίων ήταν το Υπουρ-γείο Τουρισμού, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, το Ελ-ληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο φετινό συνέδριο, «4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού», θα συνεχισθεί εκ νέου η συνεργασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αρχιτεκτονικής Archisearch.gr.

Τα Συνέδρια συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος επισκεπτών, ενώ μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών, τις εισηγήσεις τους έχουν παρουσιάσει οι κκ Τάσος Μπίρης, Παναγιώτης Τουλιάτος, Γιάννης Αίσωπος, Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Zaha Hadid Architects, MKV Design, Gensler, Δημή-τρης Κόκκινος, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Τάσης Παπαϊωάννου, Βασίλης Κολώνας, Γιώργης Γερόλυμπος, Βαβύλη Φανή, Φιντικάκης Νίκος, κ.α.

Υλικό από προηγούμενα συνέδρια διατίθεται στους παρακάτω συνδέσμους: · https://www.youtube.com/watch?v=rqI5_Z52hXU&list=PLMu1ixF5ukEu_g2FAmMxhWYuoZZUKK-cA · https://www.youtube.com/watch?v=DrRUprbzipI&list=PLMu1ixF5ukEvVBYALGqu726PE119NIhBO · http://atcrhodes.gr/ · https://vimeo.com/298890757 · https://vimeo.com/archisearch »

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ