Αναστέλλονται οι εργασίες στο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου, μέχρι και τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε  ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Στην απόφαση, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 του ΚΔ της 19/23-7-1941 «Περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου
15 του Ν.Δ. 4201/1961 (Α΄175)
2) Τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 1568/1985 «περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων», (Α΄177)
3) Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)
4) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 626/3-2-2021 και 810/15-2-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

5) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 343/3-2-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου με θέμα «Διαβίβαση Έκθεσης Αυτοψίας για το Κτήριο που στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου» με συνημμένη την από 1-2-2021 έκθεση αυτοψίας της Επιτροπής της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών
6) Την ύπαρξη βλαβών στο κτήριο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η φύση και έκταση των οποίων καθιστά αυτό ακατάλληλο και, εντεύθεν, την ανάγκη αφενός προστασίας εργαζομένων και κοινού και αφετέρου εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αναστολή των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα
από τις 20-2-2021 έως και τις 5-3-2021. Από την αναστολή εξαιρείται η παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων, η οποία θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ».

#pressgreece