Νότιο Αιγαίο ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αναστολή λειτουργίας από τη Δευτέρα του Κτηματολογίου της Ρόδου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα

Αναστέλλεται από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, η λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου.

Στην απόφαση του ο υπουργός χαρακτηρίζει ως «ακατάλληλο» το κτήριο της υπηρεσίας, εξαιτίας «της φύσης και της έκτασης των βλαβών» που υπάρχουν σε αυτό.

Σύμφωνα με την απόφαση το Κτηματολόγιο δεν θα λειτουργεί έως τις 19 Φεβρουαρίου, αφενός για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και το κοινό και αφετέρου για να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου.

Αναλυτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας στην απόφαση του αναφέρει τα εξής:

Αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείο Ρόδου

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 του ΚΔ της 19/23-7-1941 «Περί οργανισμού των Υπο- θηκοφυλακείων του Κράτους» (Α’ 244), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 4201/1961 (Α’ 175)

2) Τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 1568/1985 «περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων», (Α’ 177)

3) Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ- γών και Υφυπουργών» (Α’ 121)

4) Το υπ αριθ. πρωτ. 626/3-2-2021 έγγραφο του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

5) Το υπ αριθ. πρωτ. 343/3-2-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου με θέμα «Διαβίβαση Έκθεσης Αυτοψίας για το Κτήριο που στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου» με συ- νημμένη την από 1-2-2021 έκθεση αυτοψίας της Επιτροπής της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύ- θυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών

6) Την ύπαρξη βλαβών στο κτίριο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η φύση και έκταση των οποίων καθιστά αυτό ακατάλληλο και, εντεύθεν, την ανάγκη αφενός προστασίας εργαζόμενων και κοινού και αφετέρου εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου.

Αποφασίζουμε

Την αναστολή των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 8-2-2021 έως και τις 19-2-2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»

#pressgreece

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ