ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντι-Navtex από την Ελλάδα μετά τη νέα πρόκληση της Τουρκίας

öùôïãñáöéêü õëéêü áðü ôç ðáñïõóßá Åëëçíéêþí Ðëïßùí óÞìåñá ôï ðñùß óôï óýìðëåãìá Êáóôåëëüñéæïõ. ¶ëëç ìßá áðüäåéîç üôé ïé ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò åßíáé áðüëõôá Ýôïéìåò áëëÜ êáé ðëÞñùò áðïöáóéóìÝíåò íá åðéôåëÝóïõí ôçí áðïóôïëÞ ôïõò ìå åðéôõ÷ßá, ðñïáóðßæïíôáò ôá êõñéáñ÷éêÜ ìáò óõìöÝñïíôá.

Η Τουρκία, όπως άλλωστε αναμενόταν, ανανέωσε την παράνομη NAVTEX της ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο προκειμένου το Oruc Reis να συνεχίσει τα… σουλάτσα του, αλλά η Ελλάδα δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

Από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ