ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αρνητικά και τα 177 δείγματα στο Κρανίδι

ÊëéìÜêéï ôï ÅÏÄÕ óôï îåíïäï÷åßï Ãáëáîßáò óôçí Åñìéïíßäá üðïõ öéëïîåíïýíôáé ìåôáíÜóôåò ,ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2020. Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Åñìéïíßäïò óôçí Áñãïëßäá âñÝèçêáí ï Õðïõñãüò ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò Íüôçò ÌçôáñÜêçò , ï Õöõðïõñãüò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Íßêïò ×áñäáëéÜò, ï ëïéìùîéïëüãïò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÅÏÄÕ Ðáíáãéþôçò ÁñêïõìáíÝáò. Ôï êëéìÜêéï èá ìåôáâåß óôï îåíïäï÷åßï "Ãáëáîßáò" üðïõ öéëïîåíïýíôáé ïé 500 ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò ãéá íá óõíôïíßóïõí ôéò åíÝñãåéåò ìåôÜ êáé ôï ôåëåõôáßï êñïýóìá êïñïíïúïý óå ãõíáßêá áðü ôç Óïìáëßá. Ôï óõãêåêñéìÝíï îåíïäï÷åßï ëåéôïõñãåß åäþ êáé êáéñü ùò äïìÞ ìåôáíáóôþí .
 

Χαμόγελα στο Κρανίδι για τα δείγματα που ελήφθησαν από πολίτες της περιοχής. Αγωνία για τα δυο παιδιά, θετικά στον κορονοϊό, που χθες μεταφέρθηκαν με υψηλό πυρετό στο Παίδων.

Ευχάριστα νέα από το Κρανίδι, που τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

Remaining Time-0:03
Fullscreen
Unmute

Αρνητικά είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, και τα 177 δείγματα που ελήφθησαν χθες (22.04.2020) από πολίτες της περιοχής .

Τα δείγματα ελήφθησαν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης που έγινε μετά τον εντοπισμό 150 κρουσμάτων κορονοϊού που βρέθηκαν στη δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι.

Πρόκειται για πολίτες της ευρύτερης περιοχής, εργαζόμενους σε τράπεζες, σε σούπερ μάρκετ, κατοίκους και αστυνομικούς, που υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊό μετά τον εντοπισμό των 150 κρουσμάτων στη δομή φιλοξενίας.

Δυο παιδιά στο Παίδων

Ανάμεσα στα 150 κρούσματα κορονοϊού που έχουν βρεθεί στη δομή είναι και δυο μικρά παιδιά, τα οποία χθες (22.04.2020) το απόγευμα εμφάνισαν υψηλό πυρετό και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο Παίδων.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στο Κρανίδι και αφού ακολουθήθηκαν αυστηρά όλοι οι κανόνες που ορίζει το πρωτόκολλο, αποφασίστηκε να μεταφερθούν και στο Παίδων, στην Αθήνα. newsit.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ