ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΕΗ: Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές

Η ΑΜΚ της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους €1,350 δις. στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης των €9.

Το βιβλίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από €4 δις. από πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατανεμητέο ποσό (εξαιρουμένων των ποσών που καλύφθηκαν από Υπερταμείο, CVC, EBRD) υπερκαλύφθηκε 5 φορές.

  • Το 90% των επενδυτών είναι long investors, δλδ επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική.
  • Το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα.
  • Το 20% των επενδυτών είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ το 80% είναι νέοι επενδυτές.
  • Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται πλην του βασικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο.
  • Ενδεικτικά: CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €9,3 δις. σε ΑΠΕ έως το 2026 καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνδυασμένη προσφορά των 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της ΔΕΗ, και οι οποίες προσφέρθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς 980/2019 και 979/2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του νόμου US Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding process) διάρκειας τριών ημερών, και σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €9 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτατο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €8,50 – €9,00 ανά Νέα Μετοχή, σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,35 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη, με τη ζήτηση που προήλθε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη Δημόσια Προσφορά να ξεπερνά τα  €4 δις.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ή περίπου την 11.11.2021, η ΔΕΗ αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 15.11.2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 16.11.2021. Η ΔΕΗ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφάλαιού με νεότερη ανακοίνωση.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πολλαπλή υπερκάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ΔΕΗ αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο για την ΔΕΗ καθώς θα της επιτρέψει να επιταχύνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού της και το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της  λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία ενέργειας»

Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές (Co-Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Επιπλέον, οι «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ενεργούν ως Κύριοι Ανάδοχοι και η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ενεργεί ως Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς. Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ενεργεί επίσης ως Σύμβουλος Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Σημαντική Ενημέρωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Εκτός Ελλάδος, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι «ειδικοί επενδυτές», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί νομίμως η παρούσα ανακοίνωση και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ειδικός επενδυτής κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να ενεργήσει ή να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή, αν βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως αποτελεί μέρος του βρετανικού δικαίου δυνάμει της 2018 Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίσης πρόσωπα που:

(i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει (“Order 2005”),

(ii) πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται νομίμως να απευθυνθεί,

εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Order 2005,

(iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σχετική με την παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα. Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του εφαρμοστέου δικαίου, περιλαμβανομένου του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979, και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, περιλαμβανομένων σχετικών εφαρμοστικών μέτρων στο σχετικό κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, περιέχει ή άλλως ισοδυναμεί με προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απόκτησης κινητών αξιών, επενδυτική συμβουλή, γενική επενδυτική σύσταση ή επενδυτική έρευνα για τους σκοπούς της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν προορίζονται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 58 του Νόμου 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του Νόμου 4706/2020. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ως το μόνο νομικά δεσμευτικό έγγραφο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για την Εταιρεία και τη Δημόσια Προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα τη ΔΕΗ κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού(ΕΕ) 596/2014  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ