ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δημοπρατείται το έργο συντήρησης και επισκευής όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου  

 

 

 

 Με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων στα νησιά.

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο η Διακήρυξη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά
κτίρια Δήμου Φολεγάνδρου (Β’ φάση)», στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της περιφερειακής
αρχής για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της
εκπαίδευσης,

Ο ηλεκτρονικό φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών
ορίζεται η 02/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της
Σύρου, στις 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 177.419,35 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης, τη
δημοπράτηση και την παρακολούθηση του έργου.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10
εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά για την
αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων και την βελτίωση των συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης
για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποτελώντας την πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και
εξασφάλισε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων, παρά το
γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.
Το Γραφείο Τύπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ