ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Είκοσι εποχικά εργαζόμενοι θα προσληφθούν στον ΑΗΣ Σορωνής

Είκοσι εποχικά εργαζόμενους για διάστημα 8 μηνών πρόκειται να προσλάβει η ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Σορωνής.

Ειδικότερα θα προσληφθούν εργαζόμενοι των εξής ειδικοτήτων:

• ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (οικονομικής κατεύθυνσης): 1
• ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Αυτοματισμού: 1

• ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Α/Σ (ημερήσιοι): 4
• ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ημερήσιοι): 4

• ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (ημερήσιοι): 4
• ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Οργάνων & Αυτοματισμού): 2

• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανογέφυρας): 1
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Περονοφόρου – Ανυψωτικού Μηχανήματος ΚΛΑΡΚ): 1
• ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής: 1
• ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων): 1.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς  και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΟΧ – ΔΕΗ 1/2022 (Κλάδος Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου αρ. πρωτ. 3129/12.07.2022), στο σχετικό Παράρτημα  «Παράρτημα ΣΟΧ – ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 και στο Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 05.02.2020,  τα οποία αναρτώνται στον Κλάδο Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου που προκηρύσσει τις ανωτέρω θέσεις, στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρόδου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στα κεντρικά Γραφεία (ΔΕΠΑΝ) στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΟΧ – ΔΕΗ 1/2022, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΔΕΗ ΟΜΙΛΟΣ → Ανθρώπινο Δυναμικό → Ευκαιρίες καριέρας → Προκηρύξεις → Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (8μηνες).ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ