ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστολή της ΕΛΦΕΕ Ρόδου προς τις τράπεζες

 

Επιστολή της ΕΛΦΕΕ Ρόδου προς τις τράπεζες  η οποία αφορά την πρόωρη απαίτηση τους για έγγραφα ενώ δεν έχει επέλθει ακόμα η ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα taxisnet.

Προς τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alphabank, Αττικής και Παγκρήτια

 

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2019 .

Σας καλούμε όπως ενημερώσετε τα
στελέχη σας στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών και προκειμένου να υπάρξει
ομαλή συνέχεια της συνεργασίας μας για την εξυπηρέτηση των κοινών πελατών μας ότι για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται αυτή θα είναι δυνατή σε
μεταγενέστερο χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα .

Ο παραπάνω χρόνος δεν δύναται να είναι πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία που ορίζει η
ίδια η ΑΑΔΕ ήτοι πριν τις 30/6/2020 και ενδεχομένως οποιασδήποτε νέας παράτασης της
καταληκτικής αυτής ημερομηνίας.

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση των εταιρικών
σχημάτων με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’
έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη
της εταιρικής χρήσης. Σημειώνεται επίσης ότι υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό
σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων υφίσταται για συγκεκριμένες μορφές νομικών προσώπων .

Η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών
καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την προαναφερόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης. Οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία (χρ. Καταστάσεις,
έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο ΓΕΜΗ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εφόσον η
Συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2019). Συνεπώς για τη διαχειριστική χρήση 2019 δεν είναι
δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού ή δικαιολογητικού πριν τις
προαναφερόμενες ημερομηνίες.
-O-                                                     -O-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρόπουλος Σπυρίδων               Περάκης Γεώργιος-Τσαμπίκος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ