ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστολή του δημάρχου Πάτμου στον πρωθυπουργό για τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες στο νησί

Επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών απέστειλε , ο δήμαρχος της Πάτμου κος Λευτέρης Πέντες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του patmostimes.gr ζητώντας έτσι την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τη θωράκιση προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, των αμφισβητούμενων εκτάσεων που υπάρχουν στην περιοχή.

Στην επιστολή επισημαίνεται:
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εσωτερικών
Με πραγματική αγωνία θα θέλαμε να σας καταστήσουμε με την παρούσα κοινωνούς του μείζονος προβλήματος που έχει προκύψει με την εκπνοή της προθεσμίας δικαστικής προσβολής των αρχικών εγγραφών του νεοσύστατου Εθνικού Κτηματολογίου.
Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 §2α του ν. 2664/1998 περί του Εθνικού (και ήδη Ελληνικού) Κτηματολογίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 108 §2 του ν. 4623/2019 “σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου. Για τις περιοχές δε που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 §1 του ν. 2664/1998, οι πρώτες εγγραφές, των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των δικαστηρίων μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα, τα οποία αυτές αφορούν.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 του ν. 2664/1998, ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” θεωρείται ότι ανήκουν την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αμάχητο τεκμήριο και ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πάτμου του Νομού Δωδεκανήσου, κηρύχθηκε σε κτηματογράφηση με τη με αριθμό 71155/4394/11-07-1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ635/Β718.07.1995) και συνεπώς η αποκλειστική προθεσμία για την αναγνώριση δικαιωμάτων που προσβάλλονται με την ανακριβή εγγραφή και τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής λήγει στις 31-12-2020.

Δυνάμει όμως του άρθρου 37 του ν. 4361/2016, προβλεπόταν ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής ήταν δεκατεσσάρων (14) ετών. Η αποκλειστική προθεσμία δε για την άσκηση της αγωγής των περιπτώσεων α’ και β’ αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3, ήτοι από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Δυνάμει της με αριθμό 235/4/2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Κτηματογράφησης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Β’ 756/20-05-2004), ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή της Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου ορίστηκε η 20η Μαΐου 2004.

Με την τροποποίηση του άρθρου 6 §2α του ν. 2664/1998 περί του Εθνικού (και ήδη Ελληνικού) Κτηματολογίου, δυνάμει του άρθρου 108 §2 του ν. 4623/2019, το οποίο όρισε ότι η ως άνω αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει στις 31.12.2020.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ