OIKONOMIA

Φορολογικά κίνητρα σε ΜμΕ για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Με προσαύξηση 100% θα εκπίπτουν από το 2023 δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από τα ακαθάριστα έσοδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κερδίζοντας μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Το μέτρο έχει εφαρμογή για τα έτη 2023, 2024 και 2025 και έρχεται σε συνέχεια των κινήτρων για τις συγχωνεύσεις που προβλέπουν έκπτωση 30% από τον φόρο εισοδήματος και για 9 χρόνια.

Τι θα ισχύει

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης, καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες για τους συγκεκριμένους τομείς.

Αναλυτικότερα:

1. Η προσαυξημένη έκπτωση για τις δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού de minimis.

2. Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

3. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

4. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και επιπλέον η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

6. Επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης  συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

7. Προϋποθέσεις χορήγησης της προσαυξημένης έκπτωσης και λοιπά φορολογικά ζητήματα:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσας είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData.
 • Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση των δαπανών της παρούσας τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες προμηθεύονται από επιχειρήσεις της αλλοδαπής, ο ΚΑΔ της αλλοδαπής επιχείρησης σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καταχωρείται σε ξεχωριστό πεδίο στο ψηφιακό τιμολόγιο, που φέρει ειδική πρόβλεψη για τον σκοπό αυτό.
 • Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία.
 • Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης παρέχεται για τις δαπάνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν.
 • Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

8. Ανάκτηση της ενίσχυσης

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση γίνεται ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογούντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε. Το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης που έχει ήδη χορηγηθεί δεν αίρεται σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου, αλλά παύει να χορηγείται από την ημερομηνία πώλησης του παγίου και εφεξής.

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών 71121302 κλπ)
 • 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

imerisia.gr

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ