ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Και δεύτερος νεκρός από κορονοϊό στην Πέλλα – Στους 54 οι νεκροί

Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του από τον κορονοϊό στην Ελλάδα ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 54. Την θλιβερή ανακοίνωση έκανε πάλι ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής.

Ο κορονοϊός πήρε άλλη μια ζωή συμπατριώτη μας, ενός 66χρονου με αποτέλεσμα οι νεκροί από τη νόσο να φτάνουν τους 54. Είναι ο δεύτερος άνθρωπος που χάνει την ζωή του στην Πέλλα.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, ο οποίος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, πρόκειται για 66χρονο άνδρα από το Μαυροβούνι, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και κατέληξε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα. Το πρώτο θύμα στην περιοχή ήταν μία 78χρονη από τη Φούστανη.

Στο μεταξύ, η καραντίνα στο χωριό Φούστανη εξελίσσεται ομαλά, είπε ο κ. Τζαμτζής, ενώ έχει δοθεί και λίστα στην αστυνομία με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, που πρέπει να μετακινούνται για τις απολύτως αναγκαίες εργασίες.

Ακούστε τον κ. Τζαμτζή

Από newsit.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ