ΔΙΑΦΟΡΑ

Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου στο νησί της Κω

Το νησί της Κώ αντιμετώπιζε στο πρόσφατο παρελθόν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα αποχέτευσης που κυρίως εντοπίστηκε τόσο στην κακή λειτουργία του δικτύου της όσο και στην διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων
Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων της του νησιού άρχισε να κατασκευάζεται το 1984 και αφορούσε ένα μικρό τμήμα του κέντρου της πόλης. Μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας κατασκευάζονται και άλλα τμήματα του αποχετευτικού δικτύου που καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της τότε πόλης καθώς και οι πρώτοι αγωγοί ομβρίων. Έκτοτε κατασκευάζονταν, επισκευάζονταν και επεκτείνονταν τα δίκτυα για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων κάθε φορά άμεσων αναγκών, χωρίς συνολικό σχεδιασμό.
Η αποχέτευση της πόλης γινόταν με ένα σύνολο αυτοτελών παντορροϊκών δικτύων που εκβάλλουν άμεσα στη Θάλασα . Τα λύματα στο σύνολο τους μέχρι πρόσφατα εξέβαλλαν ανεπεξέργαστα στον θαλάσσιο κόλπο της Αντιμάχειας από τις εκβολές των αυτοτελών παντορροϊκών δικτύων που υπάρχουν σε πυκνή διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής.
Γενικά το υφιστάμενο δίκτυο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της πόλης και παρουσίαζε σε έντονο βαθμό τα προβλήματα και τις ενοχλήσεις των παντορροϊκών συστημάτων.
Οι πλέον δε σοβαρές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης ήταν :
O υψηλός βαθμός ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής μπροστά στην πόλη και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής που είναι ο τελικός αποδέκτης.
Σημαντικά γενικά αλλά και τοπικά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους βροχοπτώσεων λόγω υπερφόρτωσης των παντορροϊκών αγωγών.
Με την κατασκευή του έργου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων που πραγματοποιήθηκε και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τα προβλήματα αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπισθεί . Το έργο μελετήθηκε και υλοποιείται από την ΔΕΥΑ Κω και παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που το ενέταξε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας.
Η δυναμικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ανέρχεται σε 8.000 ι.κ. για την κάλυψη των αναγκών σε βάθος 20ετίας.Το συνολικό μήκος των δικτύων ακαθάρτων (αγωγών) ανέρχεται σε 49,8 χλμ. και προβλέπονται συνολικώς δέκα αντλιοστάσια ακαθάρτων.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει επίσης και την κατασκευή 1.700 ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων, στους οικισμούς Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και παραλίας Κεφάλου (Καμάρι), τις εργασίες σύνδεσης με Ο.Κ.Ω. καθώς και δαπάνες ύψους 132.840 ευρώ, για αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητα «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Το εν λόγω έργο συνιστά παρέμβαση υψηλής προτεραιότητας στο νησί της Κω, του οποίου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, με την έταξή του στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 16.447.629,34 ευρώ. Στόχο έχει να θωρακίσει περιβαλλοντικά έναν από τους
Τα «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κεφάλου και Α΄Φάσης Μαστιχαρίου», είναι το πρώτο υποέργο του συνολικού έργου «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω». Ο συνολικός προϋπολογισμός, μετά την δημοπράτησή του, ανέρχεται 10.354.978,75 ευρώ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.941.183,56 ευρώ. ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το ποσό των 1.413.795,19 ευρώ, θα καταβληθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κω.
Μετά και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την τροποποίησης της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την οποία, ως ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η 31/12/2021.
Αναλυτικότερα, το έργο «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω», αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου – Κεφάλου και περιλαμβάνει:
•Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Μαστιχαρίου και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων στην Αντιμάχεια.
•Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Αντιμάχειας και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων Αντιμάχειας και Μαστιχαρίου στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρδάμαινας.
•Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της παραλιακής ζώνης του οικισμού της Κεφάλου (Καμάρι) και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων του συνόλου του οικισμού στο τελικό αντλιοστάσιο της ΕΕΛ Κεφάλου

.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ