ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή  της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα έναρξης τις 10:00 πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ οικονομικού έτους 2022.
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022.
 3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39366/15-6-2022 (ΑΔΑ: 60ΥΟ46ΜΤΛ6- 1Φ8) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών- 3η Κατανομή θέσεων.
 4. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης.
 5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
 6. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης προμηθειών – υπηρεσιών και έργων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2023.
 7. Αίτημα προς το Δήμο Κω για ορισμό των μελών των επιτροπών του Δήμου και για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2023.
 8. Αποδοχή Δωρεών.
 9. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης προσωπικού ΙΔΑΧ.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 11. Ψήφιση Πιστώσεων.

*Η συνεδρίαση συνίσταται κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου για την λήψη των σχετικών αποφάσεων και περαιτέρω διαδικασιών.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ