ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Live News: Απουσία θα παίρνουν οι μαθητές χωρίς μάσκα

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí êáé ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí èá óõíÝëèïõí óå êïéíÞ óõíåäñßáóç ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôùí Åðéôñïðþí áðü ôïí Õðïõñãü Õãåßáò, ê. Âáóßëåéï Êéêßëéá êáé ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Íßêç ÊåñáìÝùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 36§5 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðéðôþóåùí ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý (Covid-19) óôïõò ôïìåßò áñìïäéüôçôÜò ôïõò.

Τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλονται κυρώσεις στους μαθητές που θα πηγαίνουν χωρίς μάσκα στο σχολείο εξήγησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Απουσία θα παίρνουν οι μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα στο σχολείο, όπως δήλωσε στο Live News και το Νίκο Ευαγγελάτο, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε: «Η χρήση της μάσκας είναι ασφαλής και εκτός από ασφαλής είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, μια ασπίδα που προστατεύει τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γονιός που θα στείλει το παιδί του σχολείο χωρίς μάσκα. Στο σχολείο πρέπει να φορούν όλοι μάσκα. Αν κάποιος δεν φοράει μάσκα δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Δεν θα μπορεί να συμμετέχει μαθητής στην τάξη χωρίς μάσκα. Μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Όπως είναι υποχρεωτικό να φοράμε την μάσκα στα μέσα μεταφοράς το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα μπορεί κανείς να μην φοράει μάσκα στο σχολείο».

Ειδικά για τους μαθητές, η κα Κεραμέως είπε ότι όποιος μαθητής δεν φοράει μάσκα θα παίρνει απουσία.

Για τις μικρές ηλικίες από 4 ετών δηλαδή και από το προνήπιο θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, είπε ακόμα απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Τόνισε μάλιστα ότι έχει αποδειχθεί ότι τα πολύ μικρά παιδιά είναι πιο προσαρμοστικά.

Προέτρεψε για ακόμα μια φορά τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο προκειμένου να μην περνούν πολλές ώρες με τις πιο ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ