AUTO MOTO

ΚΤΕΟ: Στο στόχαστρο τα φίλτρα DPF και τα γυρισμένα χιλιόμετρα!

 

Εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει την ανάγκη ελέγχου ύπαρξης του φίλτρου συγκράτησης μικροσωματιδίων diesel.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών ΚΤΕΟ εισέρχονται τα γυρισμένα χιλιόμετρα τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα καθώς επίσης και στην ύπαρξη των φίλτρων συγκράτησης μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF)!

Ειδικότερα σε σχετική εγκύκλιο επισημαίνει η ανάγκη της ιδιαίτερης προσοχής αλλά και ο διεξοδικότερος έλεγχος του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel ώστε να διαπιστωθεί από τους ελεγκτές αν έχει αφαιρεθεί το φίλτρο DPF ή έχει παραποιηθεί. Μάλιστα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μη εργοστασιακές συγκολλήσεις που παραπέμπουν σε τομή αφαίρεσης του ειδικού φίλτρου και κατόπιν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο αυτομάτως σημειώνεται «Σοβαρή Έλλειψη».

Όσον αφορά στα γυρισμένα χιλιόμετρα στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνονται οι ιστοσελίδες κρατών-μελών στις οποίες μπορούν οι ελεγκτές να διαπιστώσουν αν υπάρχει ανακολουθία χιλιομέτρων.

Επίσης στα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά λάθη στην καταγραφή τους (π.χ. αναγραφή των μέτρων ως χιλιομέτρων, μετατροπή των μιλίων σε χιλιόμετρα, ο κατ’ εκτίμηση μηδενισμός σε κοντέρ κ.λπ.), και θα πρέπει οι ελεγκτές να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή κατά την αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Η εγκύκλιος με τίτλο: «Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2021» αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α., για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συμπληρωματική επιμόρφωση και στη συνέχεια να εφοδιασθεί με «Bεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συμπληρωματικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο.

Για το έτος 2021 η προτεινόμενη εκπαιδευτική ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΝΟΜΟΙ

1.Ο ν. 4784/2021 (Α΄40) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» σχετικά με:

Άρθρα 15, 23, 42 σχετικά με τον ΚΟΚ

Άρθρα 44, 45, 46, 50 σχετικά με άδειες κυκλοφορίας

Άρθρο 51 σχετικά με το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων οχημάτων

Άρθρο 61 σχετικά με το Μητρώο Εποπτών ΚΤΕΟ

Άρθρο 63 εξουσιοδοτικές διατάξεις

2.Ο ν. 4819/2021 (Α΄129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» :

Άρθρο 121 : Ρύθμιση για την χωροθέτηση ΙΚΤΕΟ

Άρθρο 169 : Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία ΙΚΤΕΟ και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η υπ’ αριθμ. 2805/7-1-2021 (Β΄ 99) υ.α. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 292015/27-10-2021 (Β΄ 4966) υ.α., με έναρξη ισχύος έντεκα (11) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1.Η υπ’ αριθμ. 100677/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ) εγκύκλιος «1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού, 2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ οχημάτων, 3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t και 4) Παράταση διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης και ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t ».

2.Η υπ’ αριθμ. 102049/18-11-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΞΕ465ΧΘΞ-ΧΑΡ) εγκύκλιος «Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας» για ιδιοκτήτες οχημάτων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19.

3.Η υπ’ αριθμ. 109574/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΩΩ465ΧΘΞ-ΩΕΒ) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ενόψει των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19».

4.Η υπ’ αριθμ. 117626/3-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΜΑ465ΧΘΞ-8ΓΓ) εγκύκλιος «Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας».

5.Η υπ’ αριθμ. 127829/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΤΝ465ΧΘΞ-ΝΣΥ) εγκύκλιος «Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

6.Η υπ’ αριθμ. 133119/17-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΕΩ465ΧΘΞ-9ΕΠ ) εγκύκλιος «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ» σχετικά με την εκτύπωση της ΚΕΚ σε σελίδα Α4.

7.Η υπ’ αριθμ. 138329/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ5Ο465ΧΘΞ-Τ3Σ) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων».

8.Η υπ’ αριθμ. 93964/11-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων πλην φορτηγών και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) > 3,5 t λόγω αναστολής λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»

9.Η υπ’ αριθμ. 109376/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6Β50465ΧΘΞ-ΩΦ2) εγκύκλιος «1) Ταξινόμηση μεταχειρισμένων ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσικλετών από χώρες του εξωτερικού, 2) Άρση ακινησίας οχημάτων».

10.Η υπ’ αριθμ. 145227/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΡΟ8465ΧΘΞ-Χ98) εγκύκλιος «Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων».

11.Η υπ’ αριθμ. 134876/18-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΒ1465ΧΘΞ-ΦΗΥ) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων οχημάτων του νομού Αττικής».

12.Η υπ’ αριθμ. 689/4-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Λ6465ΧΘΞ-0Ξ9) εγκύκλιος «Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων».

13.Η υπ’ αριθμ. 5233/12-1-2021 εγκύκλιος «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.» με το οποίο δίδονται οδηγίες στα ΚΤΕΟ και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των μεταχειρισμένων οχημάτων αναφορικά με τον αριθμό και των διανυθέντων χιλιομέτρων.

14.Η υπ’ αριθμ. 16771/22-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ11Μ465ΧΘΞ-ΕΒΨ) εγκύκλιος «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης».

15.Η υπ’ αριθμ. 27461/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΤ1465ΧΘΞ-ΝΜΚ) εγκύκλιος «Τροποποίηση του εδαφίου (η), της παραγράφου 1, της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49887/3723/18-8-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ)»

16.Η υπ’ αριθμ. 44952/22-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΣΞ465ΧΘΞ-ΒΛ1 ) εγκύκλιος «Διενέργεια τεχνικού ελέγχου και μεταβίβαση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και ελαφρών φορτηγών με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t, μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων».

17.Η υπ’ αριθμ. 46207/23-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Α465ΧΘΞ-ΧΤΖ) εγκύκλιος «Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την αρχική και τη συμπληρωματική επιμόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».

18.Η υπ’ αριθμ. 50937/26-2-2021 (ΑΔΑ: 6Ι8Ξ465ΧΘΞ-5Α4 ) εγκύκλιος «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σε όχημα που χρησιμοποιεί για την κίνησή του αποκλειστικά CNG».

19.Η υπ’ αριθμ. 70201/18-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΜΤ465ΧΘΞ-ΣΨΒ) εγκύκλιος «1) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας, 2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία, 3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας».

20.Η υπ’ αριθμ. 80618/29-3-2021 (ΑΔΑ : Ρ1ΛΔ465ΧΘΞ-ΨΙ4) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων».

21.Η υπ’ αριθμ. 89270/6-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΖ8465ΧΘΞ-3Γ7) εγκύκλιος «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου κρατών-μελών της Ε.Ε. και προθεσμίας αρχικού τεχνικού ελέγχου» σχετικά με την δεκάμηνη παράταση που εφαρμόζεται για τις χώρες Μάλτα, Ιταλία και Τσεχία.

22.Η υπ’ αριθμ. 156328/14-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΒ6465ΧΘΞ-ΜΦ9) εγκύκλιος «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρος)».

23.Η υπ’ αριθμ. 36733/593/28-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΨΔ465ΧΘΞ-6Υ8) εγκύκλιος «Προμήθεια Εντύπων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τις ανάγκες των Περιφερειών όλης της χώρας» με την οποία δίδονται οδηγίες αναφορικά με την υποχρέωση της έκδοσης των εντύπων (ΔΤΕ, ΚΕΚ, ΕΣΤΕ, ΠΕΤΕ) σε περιφερειακό επίπεδο.

24.Η υπ’ αριθμ. 216046/6-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ6Π465ΧΘΞ-6ΣΜ) εγκύκλιος «Έγγραφο για ABS σε μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4»

25.Η υπ’ αριθμ. 225628/20-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΕΥ465ΧΘΞ-ΞΔ3) εγκύκλιος «Ορθή συμπλήρωση αποστελλόμενων αρχείων XML»

26.Η υπ’ αριθμ. 283145/12-10-2021 (ΑΔΑ: 6Τ5Η465ΧΘΞ-ΙΒΖ) εγκύκλιος:

«1) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Γαλλία 2) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Αυτοκινήτων της Ρουμανίας του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Ρουμανία 3) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου του Ιστορικού των Τεχνικών Ελέγχων των οχημάτων της Εσθονίας του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Εσθονία 4) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κρατικής Υπηρεσίας Ταξινόμησης της Λιθουανίας του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Λιθουανία 5) Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Οχημάτων της Πολωνίας του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων στους τεχνικούς ελέγχους επιβατηγών οχημάτων στην Πολωνία»

27.Η υπ’ αριθμ. 292722/21-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΗΘ465ΧΘΞ-Β3Σ) εγκύκλιος «Ενημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της νομοθεσίας σχετικά με τον Τεχνικό έλεγχο Οχημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

1.Το υπ’ αριθμ. 72586/20-10-2020 «Εφαρμογή νομοθεσίας περί κάρτας καυσαερίων (ΚΕΚ)-Επιβολή κυρώσεων»

2.Το υπ’ αριθμ. 74321/1-10-2020 «Έγκριση Δοκιμίων Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)»

3.Το υπ’ αριθμ. 84104/30-10-2020 «Επιβολή κυρώσεων σε αλλοδαπά οχήματα χωρίς ΔΤΕ»

4.Το υπ’ αριθμ. 84954/2-11-2020 «Ερώτημα περί δυνατότητας συμμετοχής στις εξετάσεις ελεγκτών ΚΤΕΟ»

5.Το υπ’ αριθμ. 114774/1-12-2020 «Αναντιστοιχία επανεκτυπωμένου ΔΤΕ με το αρχικά εκδοθέν»

6.Το υπ’ αριθμ. 128108/14-12-2020 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το ελάχιστο προσωπικό των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ».

7.Το υπ’ αριθμ. 142989/29-12-2020 «Συνέχιση Νόμιμης Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ μετά την επαναχορήγηση νέας έγκρισης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων».

8.Το υπ’ αριθμ. 6218/12-1-2021 «Τροποποίηση ΔΤΕ μετά την αλλαγή της επωνυμίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ».

9.Το υπ’ αριθμ. 8300/14-1-2021 «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κλειστού χώρου».

10.Το υπ’ αριθμ. 35360/10-2-2021 «Εσφαλμένη καταγραφή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ».

11.Το υπ’ αριθμ. 46200/23-2-2021 «Διευκρινίσεις για την περίπτωση προαιρετικής λειτουργίας ΙΚΤΕΟ και ίδρυσης νέου ΙΚΤΕΟ στην ίδια θέση».

12.Το υπ’ αριθμ. 50942/26-2-2021 «Περί ύψους θυρών κτιρίου ΙΚΤΕΟ ελέγχου επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών».

13.Το υπ’ αριθμ. 89205/6-4-2021 «Τεχνικός έλεγχος επιβατηγού οχήματος μετά την άρση ακινησίας».

14.Το υπ’ αριθμ. 137438/26-5-2021 «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που φέρουν διάταξη ζεύξης (κοτσαδόρος)».

15.Το υπ΄ αριθμ. 268451/21/4-10-2021 «Προειδοποιητικοί φάροι σε απορριμματοφόρα οχήματα»

Β. Επειδή κατά την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υ.α. και όσον αφορά στον έλεγχο των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφονται επί των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά λάθη στην καταγραφή τους (π.χ. αναγραφή των μέτρων ως χιλιομέτρων, μετατροπή των μιλίων σε χιλιόμετρα, ο κατ’ εκτίμηση μηδενισμός σε κοντέρ κ.λπ.), πρέπει οι ελεγκτές να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή κατά την αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο ΔΤΕ.

Γ. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση ή παραποίηση του φίλτρου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι οπτικός (προς το παρόν) και διενεργείται ψηλαφώντας με ειδικό γάντι ή/και με τη χρήση καθρέπτη το επάνω μη άμεσα ορατό τμήμα του DPF για μη εργοστασιακές συγκολλήσεις που παραπέμπουν σε τομή της συσκευής και αφαίρεσης του ενεργού της υλικού. Σε περίπτωση διαπίστωσης της έλλειψης σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο 8.2.2.1.a.

Δ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου μας στην διαδρομή Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος και Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων της νομοθεσίας που αφορά τον Τεχνικό έλεγχο των Οχημάτων στα ΚΤΕΟ

newsautoΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ