ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Βουλή: Πετύχαμε τον υπέρτατο στόχο την προστασία της υγείας των Ελλήνων

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò: «Êýñùóç á) ôçò áðü 25.2.2020 Ð.Í.Ð. "Êáôåðåßãïíôá ìÝôñá áðïöõãÞò êáé ðåñéïñéóìïý ôçò äéÜäïóçò êïñùíïúïý" (Á´ 42), â) ôçò áðü 11.3.2020 Ð.Í.Ð. "Êáôåðåßãïíôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôùí áñíçôéêþí óõíåðåéþí ôçò åìöÜíéóçò ôïõ êïñùíïúïý COVID-19 êáé ôçò áíÜãêçò ðåñéïñéóìïý ôçò äéÜäïóÞò ôïõ" (Á´ 55) êáé ã) ôçò áðü 14.3.2020 Ð.Í.Ð. "Êáôåðåßãïíôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò ôçò áíÜãêçò ðåñéïñéóìïý ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý COVID-19" (Á´ 64)». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: ÅõÜããåëïò ËéÜêïò êáé Néêüëáïò ÐáððÜò.
 

Στο βήμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σηκώσει το γάντι και θ’ απαντήσει εφ’ όλης της ύλης στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα σενάρια εκλογών που ανακίνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Προοδευτικής Συμμαχίας.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σήμερα στην Βουλή όπου θα δούμε να τελειώνει μια περίοδος όπου τα όπλα της πολιτικής αντιπαράθεσης είχαν σιγήσει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην καναδική κυβέρνηση για την συντριβή του ελικοπτέρου. Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση θα προτείνει στην Βουλή σειρά νομοσχεδίων έως το τέλος Ιουλίου και να μην κλείσει η Βουλή αυτό το καλοκαίρι.

Στο διάστημα των δυο μηνών η κυβέρνηση επέλεξε να προστατεύσει την υγεία και την ζωή των πολιτών θυσιάζοντας τον οικονομικό της σχεδιασμό. Δαπανήσαμε πολλούς πόρους για να υπερασπιστούμε το υπέρτατο αγαθό που είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και αυτό τον στόχο τον πετύχαμε.

Δείτε ζωντανά την συζήτηση στην ΒουλήΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ