ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ο Δήμος Ρόδου. Αυτό αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Αντιδημάρχου Υγείας, Γιώργου Τριάντου.  

Η πρωτοφανής κρίση που δημιούργησε ο κορωνοϊός, με την ανεργία τον Δήμο της Ρόδου να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης των πλέον αδύναμων της τοπικής μας κοινωνίας, που αυξάνονται μέρα με την ημέρα,  

Στην εισήγηση που ψηφίστηκε, αναφέρεται αναλυτικά:  

 

Η πανδημία του κορωνοΐου, αναμφίβολα θα επιφέρει δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές στην τοπική μας κοινωνία. Αναμένονται οι αρνητικές επιπτώσεις να είναι πολύ περισσότερες από αυτές της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας εξαιτίας της μονοκαλλιέργειας της τοπικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα. 

Η ανεργία, συμπαρασυρόμενη δραματικά τόσο από τη μείωση των αφίξεων όσο και από τη μείωση του κύκλου εργασιών (τζίρος), θα πλήξει όχι μόνο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και μεγάλο μέρος του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού του νησιού. 

Γνωρίζοντας ότι: 

• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η Α’ βαθμού, οφείλει ν’ αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα από την ένωση δυνάμεων, τη συνεργασία και τη συνέργεια. 

• Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων στην κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. 

• Καθημερινά αυξάνονται οι συνάνθρωποί μας που στερούνται ακόμα και τα βασικά ή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν ακόμα και στις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει χωρίς καμία αμφιβολία η διαβίωσή τους, τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους κατά την πρωτοφανή αυτή συγκυρία που διανύουμε σήμερα. 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ η ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας που έχουν περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας, είτε λόγω κάποιου έκτακτου και απρόβλεπτου γεγονότος είτε λόγω της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης. 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η ανάληψη δράσης με τη σύσταση και λειτουργία «Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου» για χρονικό διάστημα δύο ετών, δηλαδή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022, με δυνατότητα όμως παράτασης εφόσον οι κοινωνικοοικονομικοί λόγοι ίδρυσης και αναγκαιότητας εξακολουθούν να υφίστανται. 

 

Σκοπός και λειτουργία 

Το «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», θα έχει ως σκοπό του την υποστήριξη και παροχή συνδρομής με έκτακτα οικονομικά βοηθήματα σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι/ες με άμεσες ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες θύματα βίας, άτομα με μακροχρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες αλλά και γενικότερα άτομα που αδυνατούν να καλύψουν κατά τις περιστάσεις και για έκτακτους λόγους (σοβαρές ασθένειες, πλήρη απώλεια εισοδήματος κτλ.), τις στοιχειώδεις ανάγκες τους (όπως π.χ. εξόφληση ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ, περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών κτλ.). 

Όσον αφορά στους πόρους της δράσης, αυτοί θα προέρχονται από χρηματικές δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επίσης από κοινωνικές, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ., οι οποίες θα εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και θα εγγράφονται σε συγκεκριμένο κωδικό που θα φέρει τον τίτλο «Προϊόν Δωρεών», ακολουθώντας το δημόσιο λογιστικό σύστημα. 

Η Διοίκηση του «Ταμείου» θα γίνεται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους και δυο λαϊκά μέλη τα οποία θα ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο και θα αντικαθίστανται από αυτό για οποιονδήποτε λόγο κρίνει. 

Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα με διττό σκοπό: Από τη μια προκειμένου να προβάλει το έργο της δράσης και να προσελκύει δωρεές. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα θα συνεργαστεί με τοπικούς και εθνικούς κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου, τη συλλογή δωρεών, προσφορών κτλ. Από την άλλη, για την έγκριση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας προς τους αιτούντες. Ο εκάστοτε Πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, και ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής θα αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβής του Προϊόντος Δωρεών που θα προτείνεται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. 

Η οικονομική βοήθεια, μέχρι του ποσού των 500 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, θα παρέχεται μετά από αιτιολογημένη κοινωνική έκθεση του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου και αφού εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή  του Ταμείου. Προκειμένου η Επιτροπή να πάρει την απόφαση για την έγκριση ή μη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την οικονομική στήριξη πολιτών τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια που συνοψίζονται στα παρακάτω: 

α) Εντοπιότητα: Δημότες Ρόδου ή/ και κάτοικοι που διαμένουν στα όρια του Δήμου και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα, μοναχικά άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με συνοδά κοινωνικά – οικονομικά προβλήματα, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, άτομα και οικογένειες που απειλούνται από συνθήκες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

β) Εργασία-ασφάλιση: Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου και των μελών της άμεσης οικογένειας (μερική, περιστασιακή απασχόληση, ανεργία, μη ασφάλιση, σύνταξη). 

γ) Οικονομική κατάσταση: Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος και της άμεσης οικογένειας (άπορος, ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη κατοικία, φιλοξενία). 

δ) Κατάσταση της υγείας: Παθολογικά προβλήματα, διαταραχές ψυχικής υγείας, συμμετοχή σε προγράμματα απεξάρτησης, άτομα με αναπηρία προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα. 

ε) Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πολίτες που αντιμετωπίζουν έκτακτη και σοβαρή ανάγκη εξαιτίας σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καταστροφή περιουσίας από εγκληματική ενέργεια κ.λπ.  

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή της δράσης «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου» και οι αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου πραγματοποιούν κοινωνική έρευνα και κατόπιν, συντάσσουν κοινωνική έκθεση/εκτίμηση, η οποία έχει εισηγητικό χαρακτήρα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της δράσης «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου». Ο εισηγητής Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να είναι μόνιμος, αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλος του δήμου Ρόδου. 

Σε ετήσια βάση (έως τέλος Απριλίου κάθε έτους) θα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση η έκθεση πεπραγμένων για τη διαχείριση και διάθεση των πόρων της δράσης Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ