ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παραχώρηση θέσης περιπτέρου σε Α.Μ.Ε.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Ρόδου

 

Η Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Μαραθώνος (εργατικές κατοικίες Ροδινιού) Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου σε ΑΜΕΑ / Πολυτέκνους / Πολεμιστές Κύπρου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθμό 634/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου χωρίς δημοπρασία, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006 , περί μη ύπαρξης οφειλών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
– Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το έτος 2021.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. , Α.Σ.Υ.Ε. και του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

Οι ενδιαφερόμενοι ΑΜΕΑ / Πολύτεκνοι / Πολεμιστές Κύπρου πρέπει να υποβάλλουν αίτηση παραχώρησης θέσης περιπτέρου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη που είναι αναρτημένη στο
www.rhodes.gr από την 10.10.2022 έως 21.10.2022.

Πληροφορίες στη Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, Λεωφ. Ελευθερίας 51, Κρεμαστή, τηλέφωνο 22410 98232 Παπαδόπουλος Ευθ., καθώς και στα τηλέφωνα του Συλλόγου Α.με.Α. Επαρχίας Ρόδου 2241063660-2241069390 και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.amearodos.gr

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α.ΜΕ.Α. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ