ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόστιμο 17.000 ευρώ στην ΔΕΥΑΡ για μη ορθή λειτουργία του Βιολογικού Κρεμαστής

Aπο την  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 17.000 ευρώ στην ΔΕΥΑ Ρόδου για μη ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής και για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στις 9/3/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. τα μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ Δωδ/σου μετά από πρόσκληση της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧΕ Δωδ/σου πραγματοποίησαν αυτοψία, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων των δημοτικών διαμερισμάτων Κρεμαστής, Παραδεισίου, Παστίδας που βρίσκονται στην περιοχή «Λιβάδα» Κρεμαστής του πρώην Δήμου Πεταλουδών Νήσου Ρόδου.

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται με υποθαλάσσιο αγωγό στην θαλάσσια περιοχή της Κρεμαστής σε απόσταση 300μ προς τα δυτικά της μονάδας. Στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί νέα μονάδα compact με σύστημα bioblock ενώ στην παλαιά μονάδα οδηγείται η λάσπη που προκύπτει από την λειτουργία της νέας.

Ζητήθηκαν από τον υπεύθυνο υπάλληλο οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις οι οποίες δεν παρασχέθηκαν. Από έρευνα του ΚΕΠΠΕ και από στοιχεία προηγούμενου περιβαλλοντικού ελέγχου του κλιμακίου, ανευρέθη η με Α.Π.290/15-9-1999 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην αρχική ΑΕΠΟ της παλαιάς εγκατάστασης. Η εν λόγω ΑΕΠΟ έχει λήξει την 30.8.2004 και δεν έχει ανανεωθεί ή εκδοθεί νέα που να περιλαμβάνει και τις νέες compact εγκαταστάσεις.

Επομένως, σήμερα, ολόκληρη η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Επιπλέον ζητήθηκε μεταξύ άλλων να προσκομιστεί εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ συνοδευόμενη από την απόφαση έγκρισης η οποία μέχρι την σύνταξη της παρούσας δεν έχει κατατεθεί.

Επιπλέον διαπιστώθηκε η μη ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση από απόρριψη υγρών αποβλήτων χωρίς πλήρη επεξεργασία.

Συγκεκριμένα ζητήθηκε βιβλίο καταγραφής μετρήσεων-αναλύσεων που αφορούν ρυπαντικά φορτία εισόδου και εξόδου των αστικών λυμάτων τα οποία δεν παρασχέθηκαν. Εντός της εγκατάστασης δεν λειτουργούσε ο εσχαρισμός.

Τα εσχαρίσματα που εισέρχονται μαζί με τα αστικά λύματα στην εγκατάσταση συλλέγονται χειρονακτικά από τους εργαζόμενους. Μετά την συλλογή τους τοποθετούνται σε ανοικτό καρότσι και διατίθενται επιφανειακά στο έδαφος σε χώρο εντός της εγκατάστασης με κίνδυνο δημιουργίας εστιών συγκέντρωσης εντόμων και δυσοσμίας.

Εξαιτίας της μη αποτελεσματικής μεθόδου συλλογής των εσχαρισμάτων που ακολουθείται, υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισης στο φρεάτιο εισόδου λόγω εμφράξεων. Σε αυτήν την περίπτωση τα αστικά λύματα οδηγούνται ανεπεξέργαστα μέσω σωλήνα και διατίθενται επιφανειακά στον παρακείμενο ποταμό. Στην περίφραξη των εγκαταστάσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη του ανωτέρω αναφερόμενου αγωγού. Κατά την ώρα της αυτοψίας δεν υπήρχε απορροή λυμάτων.

Οι αντλίες στραγγιδίων και ανακυκλοφορίας που αντλούν τα στραγγίσματα και τη λυματολάσπη αντίστοιχα ήταν εκτός λειτουργίας καθώς και η εγκατάσταση εξάμμωσης. Οι κλίνες πάχυνσης δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα να γίνεται συνεχόμενη διοχέτευση λάσπης εντός της δεξαμενής αερισμού και καθίζησης της παλιάς μονάδας και η οποία τελικά διατίθεται στην έξοδο. Στο τελικό στάδιο (δεξαμενή χλωρίωσης) πριν την διάθεση των αποβλήτων στην θάλασσα διαπιστώθηκε ότι δεν γινόταν χλωρίωση και μακροσκοπικά φαινόταν ότι τα επεξεργασμένα απόβλητα δεν ήταν διαυγή, είχαν σκούρο καστανό χρώμα και περιείχαν αρκετά συσσωματώματα αιωρούμενων στερεών σωμάτων με διάμετρο μεγαλύτερη του 1cm.

Δεν επιδείχτηκαν φρεάτια δειγματοληψίας τόσο για την είσοδο όσο και την έξοδο λυμάτων.

Κατά την αυτοψία στις εκβολές του Κρεμαστινού Ποταμού, όπου διαπιστώθηκε ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός με τον οποίο τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στην θάλασσα έχει καταστραφεί και επέπλεε στην επιφάνεια της θάλασσας έμπροσθεν της εγκατάστασης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα λύματα να εξέρχονται στις εκβολές του Κρεμαστινού ποταμού και από εκεί να οδηγούνται στην θάλασσα με φυσική ροή. Αυτό επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα δειγματοληψίας που διενεργήθηκε στο σημείο από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο η κατάσταση αυτή αποτελεί ανθυγιεινή εστία σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και υποβαθμίζει το περιβάλλον καθώς λύματα με μεγάλο ρυπαντικό φορτίο απορρίπτονται σε δύο υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα και ποτάμι).

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ