ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο έλεος του κορονοϊού η χώρα! Συνεχή τα κρούσματα, νέα λουκέτα και μεγάλη ανησυχία

Ï ÏÁÓÁ áíáêïéíþíåé üôé ðñï÷þñçóå óôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí ìÝôñùí ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý, äéåíåñãþíôáò ðñüóèåôåò áðïëõìÜíåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá. Ìå ãíþìïíá ôï õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò ãéá ôï åðéâáôéêü êïéíü êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò, äéåîÜãåôáé êáèçìåñéíÜ åêôåôáìÝíç áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí, ìå ôç ÷ñÞóç åéäéêþí óêåõáóìÜôùí, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ. Ïé áðïëõìÜíóåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí óôïí êáèçìåñéíü êáèáñéóìü - áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí ðïõ äéåíåñãåßôáé ìå Ýìöáóç óôá óçìåßá óôÞñéîçò ôùí åðéâáôþí (÷åéñïëáâÝò, ìðÜñåò, ðüñôåò êëð), áëëÜ êáé ôùí óôáèìþí ôùí ìÝóùí óôáèåñÞò ôñï÷éÜò (Ìåôñü, Ôñáì, Çëåêôñéêüò) üðïõ äßíåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôá óçìåßá ìå ôá ïðïßá Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ïé åðéâÜôåò (êïõðáóôÝò, åêäïôéêÜ êáé áêõñùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá åéóéôçñßùí êëð.). Ùò ðñïò ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôá ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò, ï ÏÁÓÁ ðñï÷þñçóå óôçí ðñïìÞèåéá áíôéóçðôéêþí (ãéá ÷ñÞóç ìüíï ôùí åñãáæïìÝíùí), ôá ïðïßá ôïðïèåôÞèçêáí óå óôáèìïýò, åêäïôÞñéá, ãñáöåßá êáé üëïõò ôïõò ÷þñïõò óôïõò ïðïßïõò âñßóêïíôáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò óõãêïéíùíßåò. ÐáñÜëëçëá, ðñï÷þñçóå óôçí ðáñï÷Þ áíôéóçðôéêþí óå üëïõò ôïõò ïäçãïýò. ÅðéðëÝïí, óå üëåò ôéò ïèüíåò ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí (óå óôáèìïýò ìåôñü, óôÜóåéò ôçëåìáôéêÞò, óõñìïýò ìåôñü, êôë) åðáíáëáìâÜíïíôáé óõíå÷þò åíçìåñùôéêÜ ìçíýìáôá ðïõ õðåíèõìßæïõí ôéò ïäçãßåò ðñïóôáóßáò êáé ðñïóùðéêÞò õãéåéíÞò, ðïõ ðñÝðåé üëïé íá ôçñïýí ùò ìÝôñï ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý. Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ ÏÁÓÁ, ê. Íßêïò Áèáíáóüðïõëïò, ôüíéóå üôé «ï Ïñãáíéóìüò ëáìâÜíåé üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åðéâáôéêïý êïéíïý êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Ôá åîåéäéêåýïõìå áíÜëïãá ìå ôçí åîÝëéîç ôçò êáôÜóôáóçò, áëëÜ êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Ðïëéôåßáò êáé êáëïýìå ôï åðéâáôéêü êïéíü íá áêïëïõèåß êáé åêåßíï ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôéò ó÷åôéêÝò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü ôïí êïñùíïúü».

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί ο κορονοϊός. Αναλυτικά που θα μπει “λουκέτο” στις επόμενες 14 ημέρες. Σύσταση για αποφυγή ταξιδιών εντός ή εκτός Ελλάδας στις ομάδες υψηλού κινδύνου!

 

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει για τα καλά τη χώρα μας που μετρά ήδη το πρώτο θύμα με τον αριθμό των κρουσμάτων να σημειώνει μεγάλη αύξηση. Το απόγευμα της Πέμπτης (12.03.2020) ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε πως σε 117 ανέρχονται τα συνολικά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας εκ των οποίων 10 “ορφανά”, ενώ άλλα 15 διερευνώνται ακόμα. Ο κ. Τσιόδρας είπε ακόμα τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική.

Και όλα αυτά την ώρα που η Αθήνα θυμίζει έρημη πόλη, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφεύγουν γα κυκλοφορήσουν στο κέντρο εξαιτίας της απειλής του κορονοϊού. Ελάχιστοι πλέον χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον φόβο να τους έχει κυριεύσει.

Ευχάριστα νέα με δύο εξιτήρια μέσα στη μαυρίλα του κορονοϊού

Στο σπίτι τους βρίσκονται από το απόγευμα η 38χρονη από την Θεσσαλονίκη και ο γιος της που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό και καταγράφηκαν ως τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα.

Η γυναίκα είχε εισαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου στο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ ( ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό στη χώρα) όταν βρέθηκε θετική σε τεστ ανίχνευσης δύο μέρες μετά την επιστροφή της από επαγγελματικό της ταξίδι στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Τόσο η μητέρα που καταγράφηκε ως το πρώτο κρούσμα στην χώρα όσο και το παιδί της -όπως αναφέρθηκε από τους θεράποντες γιατρούς- εμφάνισαν καθ όλη την διάρκεια της νοσηλείας τους ήπια συμπτώματα. Σήμερα, αρνητικοί πλέον στα τεστ για τον κορονοιό πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς συμπληρώθηκαν οι 14 ημέρες νοσηλείας που προβλέπονται στους ασθενείς σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΧΕΠΑ τους δόθηκαν σχετικές οδηγίες που αφορούν ένα χρονικό διάστημα παραμονής λίγων ημερών στο σπίτι τους έτσι όπως ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο του ΠΟΥ ενώ τα ευχάριστα νέα για τους πρώτους δύο ασθενείς που θεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας κ Σωτήρης Τσιόδρας.

Αυτοί οι χώροι κλείνουν για 15 ημέρες

Στο πλαίσιο των δραστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, των γυμναστηρίων, των κέντρων διασκέδασης, των χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δημόσιων και ιδιωτικών των θεάτρων και των κινηματογράφων αλλά και των παιδότοπων.

Πιο αναλυτικά: Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις επόμενες 15 ημέρες, ανακοινώνει τα εξής: Θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων παραμένουν κλειστοί, κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Τα μουσεία θα λειτουργούν με ελεγχόμενη ροή επισκεπτών. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα από το αρμόδιο προσωπικό κάθε μουσείου, προκειμένου σε κάθε αίθουσα, ανάλογα με το μέγεθός της, να μην υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα από 20-30 άτομα. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση που μεγάλος αριθμός επισκεπτών συγκεντρώνεται στα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

Οι αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν κανονικά, εκτός αν υπάρξει νεότερη ειδική ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι, ειδικά για τους αρχαιολογικούς χώρους της Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, ισχύουν τα προηγούμενα μέτρα που επέβαλε ο ΕΟΔΥ. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια.

Σύσταση για αποφυγή ταξιδιών εντός ή εκτός Ελλάδας στις ομάδες υψηλού κινδύνου!

Σύσταση σε όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου να μην ταξιδεύουν εντός ή εκτός Ελλάδας απευθύνει το υπουργείο Υγείας!

Πρόκειται για: άτομα με ηλικία άνω των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νοσήματα του αναπνευστικού) και άτομα με ανοσοκαταστολή.

Σκοπός όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας είναι η προστασία τους για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ή αλλιώς κορονοϊού.

Αναφέρεται ότι οι κορονοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορονοϊούς.

Ο κορονοϊός SARS-COV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορονοϊός SARS-COV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών).

Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.

Κατεβάζει ρολά και ο δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες, όλων των πολιτιστικών χώρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, θεάτρων και κέντρων δημιουργικής μάθησης του ΟΠΑΝΔΑ με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των πολιτών και σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικότερα αναστέλλεται η λειτουργία:

Α. Πολιτιστικών χώρων και μουσείων:

· Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο

· Κέντρο τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας

· Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγ.Χατζημιχάλη στην Πλάκα

· Ψηφιακό μουσείο Πλάτωνος στην Ακαδημία Πλάτωνος

· Δωδεκανησιακό σπίτι Σεπόλια

· Πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα», στο Θησείο

· Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» στο Πνευματικό Κέντρο

· Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης

Β. Θεάτρων

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό θέατρο «Μαρία Κάλλας»

(Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθεί το κοινό τι θα ισχύσει για τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί για τις παραγωγές του δήμου Αθηναίων)

Πολυχώρος «Άννα και Μαρία Καλουτά» στο Ν.Κόσμο

Γ. Βιβλιοθήκες

·Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Σταθμό Λαρίσης

·Ιωάννειος Βιβλιοθήκη στους Αμπελόκηπους

·Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης

·Βρεφική – Νηπιακή Βιβλιοθήκη Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ)

·Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ)

Ακόμα, αναστέλλεται η λειτουργία των κλειστών αθλητικών δομών του ΟΠΑΝΔΑ (5 γήπεδα μπάσκετ/βόλει στο ΜΕΤΣ, στο ΡΟΥΦ, στο ΣΤΡΕΦΗ, στο ΓΟΥΔΗ και στην ΓΚΡΑΒΑ).

Τέλος και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων δεν θα λειτουργήσει για τις επόμενες 15 μέρες.

Από newsit.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ