ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στο Καστελόριζο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíá Óáêåëëáñïðïýëïõ åðéóêÝöèçêå ôï ÁãáèïíÞóé, üðïõ ôçí õðïäÝ÷ôçêáí ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Íïôßïõ Áéãáßïõ Ãéþñãïò ×áôæçìÜñêïò êáé ï äÞìáñ÷ïò ÅõÜããåëïò Êüôôïñïò. Ç êõñßá Óáêåëëáñïðïýëïõ îåêßíçóå ôçí åðßóêåøÞ ôçò áðü ôï öõëÜêéï ôïõ íçóéïý, üðïõ óõíïìßëçóå êáé åíçìåñþèçêå áðü ôïí åðéêåöáëÞò ôçò öñïõñÜò. Ïëïêëçñþíïíôáò ôçí åðßóêåøÞ ôçò óôï öõëÜêéï, Ýãñáøå ôá åîÞò óôï Âéâëßï åðéóêåðôþí: «Íéþèù ôéìÞ êáé õðåñçöÜíåéá ðïõ âñßóêïìáé óÞìåñá óôï Åðéôçñçôéêü ÖõëÜêéï ôïõ Áãáèïíçóßïõ. ¸íá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ óôïõò öñïõñïýò ôùí óõíüñùí ìáò. Ôïõò ìá÷çôÝò ôçò ðñþôçò ãñáììÞò ðïõ ìå áðïöáóéóôéêüôçôá, øõ÷ñáéìßá, áõôáðÜñíçóç êáé õøçëü öñüíçìá õðåñáóðßæïíôáé ôçí åèíéêÞ ìáò áêåñáéüôçôá êáé ôá êõñéáñ÷éêÜ ìáò äéêáéþìáôá, ÷ùñßò íá ðôïïýíôáé áðü ðñïêëÞóåéò êáé áðåéëÝò. ×Üñç óå óáò, êáèþò êáé óôï óýíïëï ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ïé ¸ëëçíåò, üðïõ êáé áí âñßóêïíôáé, ìðïñïýí íá áéóèÜíïíôáé áóöáëåßò êáé óßãïõñïé üôé ç ÷þñá ìáò åßíáé êáé èá ðáñáìåßíåé ðõëþíáò åéñÞíçò êáé óôáèåñüôçôáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ» Óôç óõíÝ÷åéá ç êõñßá Óáêåëëáñïðïýëïõ ìåôÝâç óôï ó÷ïëåßï üðïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò åííÝá ìáèçôÝò ðïõ öïéôïýí åêåß êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ó÷åôéêÜ ìå ôéò îå÷ùñéóôÝò ðñïêëÞóåéò ôïõ ó÷ïëéêïý âßïõ óôï áêñéôéêü íçóß. Ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáêçñý÷èçêå åðßôéìç äçìüôçò Áãáèïíçóßïõ, ðáñïõóßá ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç Íïôßïõ Áéãáßïõ, ôïõ Êáèçãïýìåíïõ ÐÜôìïõ Áñ÷éìáíäñßôç ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Èñüíïõ ê.Êýñéëëïõ êáé ôïõ ðáôÝñá Ãåþñãéïõ ÊÜíäñïõ.

Στο Καστελόριζο θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μια επίσκεψη με μεγάλο συμβολισμό την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει την προκλητικότητά της και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Προεδρία της Δημοκρατίας:

«H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Δημάρχου Μεγίστης Γιώργου Σαμψάκου να παραστεί στον εορτασμό της 77ης Επετείου Απελευθέρωσης του Καστελόριζου, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας σε Λειψούς και Αγαθονήσι είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία με προσωπικές επιθέσεις στην κα Σακελλαροπούλου.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ