ΔΙΑΦΟΡΑ

Σύστημα τηλεελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Πεταλούδων

Από αυτή την στήλη κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε έργα που έχουν υλοποιηθεί η πρόκειται να ενταχθούν και να υλοποιηθούν από προγράμματα του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής

Σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης τοποθετήθηκε τις δημοτικές ενότητες Πεταλούδων
Η χρηματοδότηση του έργου εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το έργο εκτελέστηκε από την ΔΕΥΑΡ και ο πρϋπολογισμός του, σύμφωνα με τις μελέτες που είχαν γίνει ανέρχεται σε 1.407.900 ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπούσε στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος το οποίο θα αντιμετωπίσει τις διαρροές του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου στις εξής κοινότητες:
-Κρεμαστής
-Παστίδας
-Μαριτσών
-Παραδεισίου
-Δαματριάς
-Θεολόγου
Στόχος του συστήματος τηλεελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, ηλεκτρική κατανάλωση), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν τη βάση για την αριστοποιημένη εκμετάλλευση του συστήματος ύδρευσης, σε σχέση με τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια (εξυπηρέτηση της ζήτησης, λειτουργία της ΔΕΥΑΡ) και με την οικονομική απόδοση της ύδρευσης.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται τα διάφορα τμήματα του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων, σε πραγματικό χρόνο.
Ο ΚΣΕ είναι εφοδιασμένος με λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) το οποίο επιτρέπει να λειτουργούν εφαρμογές παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης όπως

-Καταχώρηση και συλογή ιστορικών δεδομένων για τη λειτουργία της ύδρευσης, με ανάλυση των δεδομένων για σημαντικές παραμέτρους όπως το κόστος (ενεργειακή κατανάλωση, κόστος συντήρησης), την απόδοση της διανομής (διαρροές, π.χ. με βάση τη νυκτερινή κατανάλωση), τη ζήτηση (περιοδική διακύμανση, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών) κλπ.
-Οικονομική ανάλυση για την άριστη επιλογή και τον προγραμματισμό των αποθεμάτων, με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της κατανάλωσης, αφενός, και να ελαχιστοποιείται το κόστος, αφετέρου.
-Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης για έκτακτα περιστατικά (αιφνίδιες αλλαγές παροχής ή πτώσεις πίεσης) και εκτέλεσης χειρισμών αντιμετώπισης.

2) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε γεωτρήσεις και δεξαμενές (Συνολικά 37 σε όλο το σύστημα ύδρευσης). Κάθε ΤΣΕ αποτελείται από ηλεκτρονικό υλικό, λογισμικό και όργανα (αισθητήρια ή όργανα χειρισμού). Κάθε ΤΣΕ μπορεί να λειτουργεί με τρεις τρόπους: (α) να παρέχει τηλεχειρισμό των στοιχείων του δικτύου που βρίσκονται στην ευθύνη του (β) να υποστηρίζει τοπικούς χειρισμούς και (γ) να λειτουργεί ως αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Σε περίπτωση βλάβης ή άλλης επείγουσας κατάστασης, ο ΤΣΕ εκτελεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες αντιμετώπισης (εκκίνηση ή διακοπή λειτουργίας αντλιών, κλείσιμο βανών κλπ.) είτε αυτόματα είτε μετά από εντολή του κεντρικού σταθμού ελέγχου (ΚΣΕ).

Οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου περιλαμβάνουν όργανα και αισθητήρια για συνεχή παρακολούθηση της στάθμης αναρρόφησης των αντλιών, της ηλεκτρικής κατανάλωσης, της πίεσης και της παρεχόμενης ροής (παροχής) στη κατάθλιψη των αντλιών, για συνεχή μέτρηση της στάθμης των θαλάμων της δεξαμενής, της παροχής νερού από και προς τη δεξαμενή και επίσης όργανα για τη ρυθμιζόμενη απολύμανση του νερού της δεξαμενής, σε πραγματικό χρόνο, τα οποία ελέγχονται από μονάδα προγραμματιζόμενου ηλεκτρονικού ελεγκτή. Ο ελεγκτής συνδέεται και ανταλλάσσει συνεχώς δεδομένα με τον ΚΣΕ μέσω κατάλληλης ραδιοζεύξης.

3) Τοπικούς σταθμούς Ελέγχου Διαρροών (ΤΣΕΔ) σε 6 σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Περιλαμβάνουν όργανα και συστήματα για συνεχή παρακολούθηση της πίεσης και της διερχόμενης παροχής σε επιλεγμένα σημεία (αγωγούς) που προσδίδουν σημαντικές πληροφορίες για τη συνολική κατάσταση και λειτουργία του δικτύου διανομής.

4) Εξοπλισμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων το οποίο εξασφαλίζει τη συνεχή, ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ, αμφίδρομα. Το δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ο ΚΣΕ να ειδοποιείται για τις συνθήκες λειτουργίας και τις τυχόν βλάβες του εξοπλισμού των ΤΣΕ, να καταγράφονται όλα τα μηνύματα συναγερμού καθώς και προκαθορισμένες παράμετροι που απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μετρήσεις στάθμης, παροχής, πίεσης, λειτουργίας αντλιών κ.α.).
Με την προτεινόμενη πράξη θα παραδοθούν στην ΔΕΥΑ Ρόδου ένα Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού, που θα αποτελείται από:
Τριάντα επτά (37) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (37 ΤΣΕ)
Έξι (6) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Διαρροών (6 ΤΣΕΔ)
Ένα (1) Ασύρματο Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων.

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ