ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην 38η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου

 

Tην Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η 38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με 59 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση με α/α Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).
 2. Έγκριση πρακτικών για Συμμόρφωση με την Απόφαση 1361/2022 της Γραμματείας 01ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες για την κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου» έτους 2022 με α/α 161154 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΣΗΔΗΣ. (Εισήγηση με α/α 12662/25-10-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών).
 3. Έγκριση 02ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με Α.Α. 189251 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 12663/26-10-2022   Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 4. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισήγηση με α/α 12664/26-10-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 5. Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » προϋπολογισμού 130.000,00 € με το Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 188882. (Εισήγηση με α/α 12666/27-10-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 6. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισήγηση με α/α 12669/01-11-2022   Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 7. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 12670/01-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 8. Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με το Σταμάτιο Λαχανιάτη του Κων/νου για την αποκατάσταση ζημιάς (Εισήγηση με α/α 2503/02-11-2022 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου).
 9. Έγκριση 01ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου                «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2504/02-11-2022  Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2506/02-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2507/02-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 12. Έγκριση 01ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2508/02-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 13. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 2509/02-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 14. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις κτιρίων στη Δ.Ε. Αφάντου». (Εισήγηση με α/α 2510/02-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 15. Εξέταση αιτήματος αναμόρφωσης τιμών της εν ενεργεία σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Λιπαντικών». (Εισήγηση με α/α 2512/03-11-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).
 16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των συνενωμένων καταστημάτων 6-7-8 Αγ. Αποστόλων στην Κ.Μ. 366 γαιών Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2513/03-11-2022 Τμήματος Αξιοποίησης, διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας).
 17. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, «οικία δίπλα στο λαογραφικό μουσείο Έμπωνας» με κτηματολογική μερίδα Κ.Μ.340 οικοδομών Έμπωνας. (Εισήγηση με α/α 2514/04-11-2022 Τμήματος Αξιοποίησης και διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας).
 18. Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικά κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για τις «Δαπάνες σίτισης του μουσικού σχολείου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2515/07-11-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).
 19. Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». (Εισήγηση με α/α 2516/07-11-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).
 20. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2517/07-11-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).
 21. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια 12 νέων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2518/07-11-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).
 22. Έγκριση 04ης Εσωτερικής Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την αρ. 44/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 2519/07-11-2022 Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης).
 23. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγήσεις με α/α 2520/08-11-2022 Τμήματος Προσόδων – Διεύθυνσης Οικονομικών & 2525/10-11-2022 Δημοτικής Ενότητας Αφάντου).
 24. Παράταση του Μισθωτηρίου Συμβολαίου για το υποέργο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000577 – Μίσθωμα». (Εισήγηση με α/α 2521/10-11-2022 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 25. Παράταση του Μισθωτηρίου Συμβολαίου για το υποέργο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου – Μίσθωμα». (Εισήγηση με α/α 2522/10-11-2022 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 26. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισήγηση με α/α 2524/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 27. Έγκριση του 01ουΠ.Ε του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 2526/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», (προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%). (Εισήγηση με α/α 2527/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», (προϋπολογισμού 305.000,00€ με Φ.Π.Α 24%). (Εισήγηση με α/α 2528/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου και τμήματος δρόμου στη περιοχή Πλακωμός της Δ.Κ. Κοσκινού λόγω επικινδυνότητας από την κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης». (Εισήγηση με α/α 2529/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 31. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημιουργία Δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2530/10-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 32. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στην κοιλάδα Πεταλούδων της Δ.Ε. Πεταλούδων)». (Εισήγηση με α/α 2531/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 33. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΜΑΧΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2532/10-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού στην Μεσαιωνική Πόλη». (Εισήγηση με α/α 2533/10-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 35. Αποδοχή ένταξης Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184410)» με χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 3.267.000,00€, στο πλαίσιο της Δράσης 16854- Έξυπνες Πόλεις του Άξονα 2.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κράτους σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την υλοποίηση της προαναφερθείσας Πράξης. (Εισήγηση με α/α 2534/10-11-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).
 36. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Άμεσα μέτρα προστασίας και άρσης ετοιμορροπίας σε Μεσαιωνική πόλη και Ρόδο». (Εισήγηση με α/α 2535/11-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 37. Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικών προσφορών – οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 και 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». (Εισήγηση με α/α 2536/11-11-2022 Τμήματος Προμηθειών- Διεύθυνσης Οικονομικών).
 38. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 298.500,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2537/11-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 39. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019» προϋπολογισμού 365.800,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2538/11-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 40. Κατανομή πίστωσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2023 (Α’, Β’, Γ΄ και Δ’ Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2539/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 41. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών του Δήμου Ρόδου, μέσω των Σχολικών Επιτροπών, για την διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. (Εισήγηση με α/α 2540/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 42. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2541/11-11-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 43. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2543/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 44. Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 91/2022. (Εισήγηση με α/α 2544/11-11-2022 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας).
 45. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2545/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 46. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών. (Εισήγηση με α/α 2546/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 47. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2547/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 48. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων. (Εισήγηση με α/α 2548/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 49. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου. (Εισήγηση με α/α 2549/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 50. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας. (Εισήγηση με α/α 2550/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 51. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού. (Εισήγηση με α/α 2551/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 52. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 2552/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 53. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αταβύρου. (Εισήγηση με α/α 2553/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 54. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου. (Εισήγηση με α/α 2554/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 55. Έγκριση τροποποίησης της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». (Εισήγηση με α/α 2555/11-11-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).
 56. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπογείων κάδων MOLOK και εξαρτημάτων αυτών για την Δ.Ε. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παράγραφος 2β (ββ και γγ) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016). (Εισήγηση με α/α 2556/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).
 57. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6433.0001 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κ έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών (ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ). (Εισήγηση με α/α 2557/11-11-2022 Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).
 58. Ακύρωση Διαγωνισμού Κουνουποκτονίας. (Εισήγηση με α/α 2558/11-11-2022 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου).
 59. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για το Έργο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». (Εισήγηση Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ