ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση ακινήτου στην Κρεμαστή για το 6θέσιο δημοτικό σχολείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του, τη μίσθωση ακινήτου στην Κρεμαστή για τη δημιουργία 6θέσιου δημοτικού σχολείου.

Στην εισήγηση που έφερε ο αντιδήμαρχος Στράτος Καρίκης, με βάση την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στην Κρεμαστή, για τη λειτουργία 2ου Δημοτικού σχολείου Κρεμαστής», την αίτηση προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.» και την έκθεση εκτίμησης της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων & κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για το υπό ίδρυση 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής, το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα.

Όπως τονίσθηκε στην συνεδρίαση το κτήριο θα στεγάσει το 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής -στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου.

Στο ακίνητο συνολικής έκτασης 3580.00 τ.μ. υφίσταται διώροφο κτίριο με υπόγειο, που αποτελείται από υπόγειο (κύριο χώρο) επιφάνειας βάση άδειας 278.41 τμ, πλέον εμβαδού 7,20 τμ ρυθμισμένου με υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4178/13, ήτοι

συνολικού εμβαδού 285,61 τμ, ισόγειο επιφάνειας 278,41 τμ και 1ο όροφο επιφάνειας 278,41 τμ με ακάλυπτη επιφάνεια 3294,39τμ

Κατά τον έλεγχο των σχεδίων διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις διαμόρφωσης των αιθουσών διότι απαιτούνται 35 τμ για κάθε αίθουσα( 1,6 τμ για κάθε μαθητή).

Επίσης απαιτείται να γίνει η περίφραξη του χώρου για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το προσφερόμενο ακίνητο καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτούνται και επομένως κρίνεται κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του υπό ίδρυση «2ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής» με την προϋπόθεση να γίνουν οι παρακάτω

επεμβάσεις στο ακίνητο, με δαπάνη του ιδιοκτήτη συμφωνά με το άρθρο 4 της διακήρυξης:

Α. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις αίθουσες ώστε να προκύψουν 7-10 αίθουσες διδασκαλίας 35 τμ η κάθε μία.

Β. Να γίνει η περίφραξη του αύλειου χώρου του σχολείου ύψους 2,00 μ. εκ των οποίων 0.50μ έως 1,00μ. συμπαγή περίφραξη και το υπόλοιπο τμήμα κιγκλίδωμα και να προβλεφτεί η δυνατότητα η πρόσβασης αυτοκινήτου στον αύλειο χώρο μέχρι την είσοδο του κτιρίου

Γ. Να δημιουργηθεί κόλπος οδοστρώματος έμπροσθεν του αύλειου χώρου για θέσεις στάθμευσης, καθώς συνορεύει με την επαρχιακή οδό Ρόδου – Αεροδρομίου

Δ. Να διαμορφωθεί κατάλληλα ο αύλειος χώρος και να υπάρξει σ αυτόν χώρος πρασίνου

Όσον αφορά το ύψος το μισθώματος του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του ακινήτου, το εμβαδόν καθώς και την τρέχουσα αξία, η επιτροπή προτείνει το ποσό των 10.500,00€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ως μηνιαίο μίσθωμα.

Για την αξία του ακινήτου ελήφθη υπόψη το φύλλο υπολογισμού συνολικής αξίας του ακινήτου (το οποίο δεν

είναι θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου) ποσού 495.520,33 ευρώ και αγοραίας αξίας του οικοπέδου αξίας 501.200 ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη, ότι εφόσον πρόκειται περί μισθώσεως ακινήτου, ο Δήμος Ρόδου μπορεί να ζητήσει τον υπολογισμό της αντικειμενικής και αγοραίας αξίας του προσφερομένου ακινήτου από την αρμόδια υπηρεσία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ