ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τραγωδία στις Ένοπλες Δυνάμεις – Νεκρός αλεξιπτωτιστής

Ôçí ÐáñáóêåõÞ 16 Áõãïýóôïõ 2019 óôç Ó÷ïëÞ Áëåîéðôùôéóôþí (Ó×ÁË) óôïí Áóðñüðõñãï, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ôåëåôÞ áðïíïìÞò ðôõ÷ßùí êáé Ðôåñýãùí ÁëåîéðôùôéóôÞ Óôáôéêïý ÉìÜíôá, óôïõò ÅõÝëðéäåò êáé ÓðïõäáóôÝò ôçò Ó÷ïëÞò Ìïíßìùí Õðáîéùìáôéêþí (ÓÌÕ), ðïõ áðïöïßôçóáí áðü ôï Ó÷ïëåßï ÂáóéêÞò Åêðáßäåõóçò ÁëåîéðôùôéóôÞ (ÓÂÅÁ). Ôá ðôõ÷ßá êáé ôéò ðôÝñõãåò áðÝíåéìå óôïõò åêðáéäåõüìåíïõò ï Ãåíéêüò ÅðéèåùñçôÞò Óôñáôïý – Äéïßêçóçò Äüãìáôïò êáé Åêðáßäåõóçò (ÃÅÐÓ â€“ ÄÉÄÏÅ), ÁíôéóôñÜôçãïò Áíôþíéïò Íïìéêüò. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÝóôçóáí, áíôéðñïóùðåßá Áîéùìáôéêþí, óõããåíåßò êáé ößëïé ôùí Åõåëðßäùí êáé Óðïõäáóôþí ôçò ÓÌÕ.

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον χαμό αλεξιπτωτιστή στα Μέγαρα. Τον είχαν παρασύρει οι ισχυροί άνεμοι κατά την διάρκεια νυχτερινής ρίψης.

Ο αλεξιπτωτιστής ενώ πραγματοποιούσε νυχτερινή ρίψη, παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο και βρέθηκε εκτός της ζώνης ρίψης. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στα Μέγαρα. Ο αλεξιπτωτιστής εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο 401 με σοβαρά τραύματα. Εκεί δυστυχώς δεν κατάφεραν οι γιατροί να τον κρατήσουν στην ζωή.

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κ. Μ. της δυνάμεως Μονάδας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων κατά την διάρκεια νυχτερινού χερσαίου επιχειρησιακού άλματος ελευθέρας πτώσεως τραυματίστηκε θανάσιμα.

Από τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζονται τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

Aπό newsit.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ