ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τριάντα υδρονομείς πρόκειται να προσλάβει η ΔΕΥΑΡ

 

Στην πρόσληψη τριάντα υδρονομέων για την κάλυψη δημοτικών ενοτήτων που υπάρχει ανάγκη παρουσίας τους προχωράει η ΔΕΥΑΡ για το έτος 2022.

 

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διανομής αρδευτικών υδάτων στους καλλιεργητές των περιοχών αυτών του νησιού.
Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου η οποία ορίζεται από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Οι διανομείς κατανέμονται ως εξής:
Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου: Συνολικά, θα απασχοληθούν 15 υδρονομείς και συγκεκριμένα, 7στον Αρχάγγελο, και από 4 στη Μαλώνα και τα Μάσσαρι.
Δημοτική Ενότητα Αφάντου: Συνολικά, θα απασχοληθούν 4 υδρονομείς, από τους οποίους 3 στ’ Αφάντου και 1 στην Αρχίπολη.
Δημοτική Ενότητα Λινδίων: Θα απασχοληθούν 2 υδρονομείς στην Κάλαθο.
Επίσης, 2 υδρονομείς θα απασχοληθούν στη Νότια Ρόδο, 4 στη Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου και 3 στην Κάμειρο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23o έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά τον νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκέσει η στέρηση αυτή.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης. στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση για μία (1) θέση υδρονομέα.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:
1. Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.
2. Αριθμός μητρώου I.Κ.Α (από επίσημο έγγραφο).
3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο) .
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. ΦωτοαντΙγραφο τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας από τον διορισμό, αλλιώς απολύεται άνευ οποιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

3. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ.
Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ