ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για Κρανίδι: Πήραμε 177 δείγματα από επαφές – Οι ευπαθείς ομάδες να μείνουν σπίτι

Óýóêåøç óôï Äçìáñ÷åßï ôïõ Êñáíéäßïõ ðáñïõóßá ôïõ Õöõðïõñãïý ðïëéôéêÞò ðñïóôáóßáò Íßêïõ ×áñäáëéÜ , Ôñßôç 21 Áðñéëßïõ 2020. Ç õãåéïíïìéêÞ âüìâá óôï Êñáíßäé ãéá ôçí ïðïßá ðïëëïß ðñïåéäïðïéïýóáí, ôåëéêÜ Ýóêáóå óÞìåñá ìåôÜ ôéò äåéãìáôïëçøßåò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôçí äïìÞ öéëïîåíßáò ôùí ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí óôï Ðüñôï ×Ýëé ôïõ ÄÞìïõ Åñìéïíßäáò óôçí Áñãïëßäá. Óýìöùíá ìå ôïí Íßêï ×áñäáëéÜ åíôïðßóèçêáí 150 èåôéêÜ êñïýóìáôá áíÜìåóá óôïõò 470 áéôïýíôåò Üóõëï ðïõ äéáìÝíïõí óôç äïìÞ. Óôï Êñáíßäé Ý÷ïõí ìåôáâåß óÞìåñá Ôñßôç 21 Áðñéëßïõ ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ Ðáíáãéþôçò Íßêáò, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Áñãïëßäáò ÉùÜííçò ÌáëôÝæïò, ï Èåìáôéêüò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÄçìÞôñçò Ó÷éíï÷ùñßôçò, ï Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò ÉùÜííçò Ìáíôæïýíçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áñãïëßäáò Êùíóôáíôßíïò Êáôóáñüò, üðïõ èá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýóêåøç ìå ôïí ÄÞìáñ÷ï Åñìéïíßäïò êáé ôïí Õöõðïõñãü ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Íßêï ×áñäáëéÜ ãéá ôïí óõíôïíéóìü êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êáôÜóôáóçò.

Όλα θα πάνε καλά. Αυτό το μήνυμα έστειλε πριν φύγει από το Κρανίδι, όπου χθες εντοπίστηκαν 150 κρούσματα κορονοϊού, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Τα μέτρα που πήραμε χθες εφαρμόζονται στο ακέραιο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά τη νέα σύσκεψη που έγινε στο Κρανίδι.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, ολοκληρώθηκε άλλη μία σύσκεψη, η τελική για την πρώτη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ όλο το βράδυ εργάζονταν πάνω στο κομμάτι των ιχνηλατήσεων. «Φεύγουμε με σχεδόν 177 δείγματα που αφορούν σε επαφές δυνητικές είτε high είτε low risk».

«Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται, η υγειονομική περίθαλψη και η συνέχειά της που αφορά στη δομή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή έχει εξασφαλιστεί, η τροφοδοσία της δομής έχει εξασφαλιστεί. Όσοι εμπλέκονται, ο καθένας έχει αναλάβει το μικρό ή το μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που του αντιστοιχεί και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αύριο το πρωί θα είναι σε θέση να έχουν μία πλήρη εικόνα.

Χαρδαλιάς: Μείνετε σπίτι

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ζήτησε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και κυρίως από όσους έχουν προβλήματα υγείας, να μείνουν σπίτι τους.

«Αυτό που πρέπει να τονιστεί για άλλη μία φορά είναι ότι για τις επόμενες ημέρες πρέπει όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι τους, και ειδικά όσοι έχουν κάποια νοσήματα ή όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες», σημείωσε ενώ για ακόμη μία φορά απηύθυνε έκκληση «να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας αλλά και τους γονείς μας και τους παππούδες μας».

«Ας τους κρατήσουμε στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν στο ακέραιο. Εφόσον εφαρμοστούν τα μέτρα νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα που και χρειάζεται και αρμόζει στην πολύ όμορφη αυτή περιοχή», κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ