ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Διαγωνισμός για τη μίσθωση του ξενοδοχείο ΝΗΡΕΥΣ στη Σύμη

 

Ο Δήμος Σύμης προκήρυξε τον διαγωνισμό (πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία) για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου κατηγορίας 2 αστέρων με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ» (πρώην δημοτικός ξενώνας Σύμης), συνολικού εμβαδού 1.684,19 τ.μ., αποτελούμενο από ισόγειο, πρώτο όροφο και δεύτερο όροφο, συνολικής εγκεκριμένης δυναμικότητας 40 δωματίων και 78 κλινών, εστιατόριο και αναψυκτήριο – μπαρ,  το οποίο βρίσκεται επί της Ακτής Γ. Γεννηματά στην περιοχή «Μουράγιο».

Η διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου  και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης (Πλατεία 8ης Μαΐου – περιοχή «Γιαλός»), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας 300.000 ευρώ, χρονικής διάρκειας 2 μηνών. Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζεται για το δημοπρατούμενο ακίνητο – ξενοδοχείο το ποσό των 72.000 ευρώ ετησίως. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά το ποσό τουλάχιστον των 1.000 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης του δημοπρατούμενου ακινήτου ορίζεται σε  25 έτη και θα ισχύει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης . Σε περίπτωση που εκ του νόμου παραταθεί το ανώτατο προβλεπόμενο όριο διάρκειας της μίσθωσης, ο Μισθωτής δύναται, με μονομερή δήλωση του, να παρατείνει την διάρκεια της σύμβασης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το μίσθωμα που θα καθοριστεί σύμφωνα με το πρακτικό της δημοπρασίας, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως μετά το πέμπτο έτος της σύμβασης μίσθωσης, καθ’ όλη την συμβατική διάρκεια αυτής, όπως και για το χρονικό διάστημα τυχόν παράτασης ή παραμονής του Μισθωτή στο μίσθιο για οποιονδήποτε λόγο.

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως προσαυξανόμενο σύμφωνα με το 2% του τιμαρίθμου για την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε περίπτωση, που ο ανωτέρω Δείκτης είναι αρνητικός, το μίσθωμα παραμένει σταθερό και αντιστοιχεί στο μίσθωμα του προηγουμένου μισθωτικού έτους, όπως αυτό ίσχυε μετά την αναπροσαρμογή του. Σε περίπτωση όμως, που ο ανωτέρω δείκτης είναι αρνητικός για δύο  συναπτά έτη, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται μειούμενο σύμφωνα με το 2% του τιμαρίθμου για την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Μισθωτής οφείλει, κατά τα 2 πρώτα έτη της μίσθωσης, να αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του δημοπρατούμενου ακινήτου ή να προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές επί αυτού, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ και η ξενοδοχειακή μονάδα που θα λειτουργήσει στο μίσθιο θα είναι επιπέδου τουλάχιστον 4 αστέρων. Για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ο Μισθωτής οφείλει να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων για την υλοποίηση της ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή πρόσθετων παροχών, διοικητικών αδειών. Ο Μισθωτής απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή, και για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία χρήσης.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου για δική του χρήση, τις υπέρ αυτού τυχόν δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί το μίσθιο σύμφωνα με την κατά προορισμό χρήση του (Ξενοδοχείο, Εστιατόριο, μπαρ). tornownews.gr

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ