ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας: Με μάσκα ως την άνοιξη – Πότε θα βγούμε από το lockdown

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí êáé ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí èá óõíÝëèïõí óå êïéíÞ óõíåäñßáóç ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôùí Åðéôñïðþí áðü ôïí Õðïõñãü Õãåßáò, ê. Âáóßëåéï Êéêßëéá êáé ôçí Õðïõñãü Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Íßêç ÊåñáìÝùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 36§5 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðéðôþóåùí ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý (Covid-19) óôïõò ôïìåßò áñìïäéüôçôÜò ôïõò.

Ο υπουργός Υγείας έκανε έκκληση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και τις ευπαθείς ομάδες να προσέξουν ιδιαίτερα. Τόνισε πως με πιστή τήρηση των μέτρων θα μειωθούν τα θετικά κρούσματα.

Με μάσκα κυκλοφορούμε σίγουρα μέχρι την άνοιξη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κικίλιας έκανε έκκληση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και τις ευπαθείς ομάδες να προσέξουν ιδιαίτερα.

Τόνισε ότι αν τηρηθούν τα μέτρα θα μειωθεί το ποσοστό της θετικότητας και ανέφερε ως παράδειγμα του Ισραήλ το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες πέτυχε να ρίξει τα κορώματα από τις δέκα χιλιάδες σε τριψήφιο αριθμό.

Για το εμβόλιο ανέφερε ότι συμφώνα με τα τελευταία στοιχειά θα είναι διαθέσιμο στα τέλη του έτους με τις αρχές του 2021 και θα δοθεί σε πρώτη φάση σε ευπαθείς ομάδες και υγειονομικούς.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμα πως εκτός από το Βέλγιο και την Ολλανδία και η Γαλλία και η Τσεχία άρχισαν να στέλνουν ασθενείς με κορονοϊο στη Γερμάνια καθώς έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία τους.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ